Estoński CIT 2.0. – zmiany od 2022 r.

1 stycznia 2022 r. wejdą w życie istotne zmiany do przepisów dotyczących tzw. estońskiego CIT – alternatywnej wersji podatku dochodowego dla polskich spółek.

Mechanizm ten, z uwagi na bardzo korzystne warunki opodatkowania dochodu, może spotkać się ze znacznie szerszym zainteresowaniem podatników niż dotychczas.

Poniżej przedstawiamy główne zasady opodatkowania spółek w modelu estońskiego CIT.

Opodatkowanie estońskim CIT od 2022 r. będzie skierowane do spółek z o.o., akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. Warunkiem będzie jednak, żeby ich udziałowcami, wspólnikami lub akcjonariuszami były wyłączenie osoby fizyczne (mogą to być zarówno polscy jak i zagraniczni rezydenci podatkowi).

Aby skorzystać z tego rozwiązania, spółka będzie musiała w szczególności:

  • zatrudniać na podstawie umowy o pracę (lub innej umowy podlegającej ZUS) co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat, przez większość roku podatkowego;
  • w przypadku małych podatników (do 2m EUR przychodów), w pierwszym roku warunkiem jest zatrudnianie 1 pracownika;
  • przewidziano dodatkowe preferencje dla podatników rozpoczynających działalność;
  • spółka nie może posiadać udziałów lub akcji w innych podmiotach;
  • spółka musi osiągać większość swojego przychodu z działalności operacyjnej (przychody pasywne m.in. z wierzytelności, odsetek, poręczeń i gwarancji nie mogą stanowić więcej niż 50% przychodów);
  • spółka nie może sporządzać sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Od 2022 r. wejście w model rozliczenia estońskim CIT będzie możliwe w trakcie roku podatkowego.

Estoński CIT pozwala na odroczenie opodatkowania dochodu spółki do czasu dystrybucji zysku do wspólnika. Spółka nie płaci więc na bieżąco podatku dochodowego od osiąganych dochodów (zaliczek na CIT), a środki standardowo przeznaczane na ten cel, może reinwestować.

W ramach estońskiego CIT, spółka nie kalkuluje odrębnie dochodu podatkowego, ale rozliczenia następują wynikiem finansowym (księgowym).

Spółka płaci podatek dopiero w momencie wypłaty zysku do wspólnika. W takim przypadku stawka ryczałtu (estońskiego CIT płaconego przez spółkę) wynosi:

  • 10% dla małych podatników
  • 20% dla pozostałych podatników.

Otrzymany ze spółki zysk podlega opodatkowaniu u udziałowca (co do zasady 19% PIT). Biorąc jednak pod uwagę specjalny mechanizm, pozwalający udziałowcowi na odliczenie części podatku zapłaconego przez spółkę, podatek wspólnika wynosi odpowiednio 10% (gdy zysk wypłaca mały podatnik) i 5% (gdy zysk wypłaca duży podatnik).

Nominalna efektywna stawka podatku dochodowego (PIT i CIT) wynosi zatem odpowiednio 20% (u małych podatników) i 25% (u dużych podatników). W przypadku kalkulacji efektywnej stawki, jako stosunku podatku zapłaconego do zysku brutto, efektywna stawka podatkowa jest korzystniejsza i wynosi odpowiednio 18% i 21%.

Należy podkreślić, że Spółka w ramach opodatkowania ryczałtem będzie zobowiązana zapłacić podatek również od innych form podziału zysku niż dywidendy (przykładowo dochód tzw. ukrytych zysków lub wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą).

Wybierając opodatkowanie estońskim CIT, podmiot gospodarczy, na moment rozpoczęcia korzystania z tej formy opodatkowania, będzie zobowiązany do kalkulacji tzw. dochodu z tytułu różnic pomiędzy wynikiem księgowym i podatkowym oraz ewentualnego dochodu z przekształcenia (gdy podatnik powstał w wyniku przekształcenia). Jeżeli podatnik będzie objęty ryczałtem dłużej niż 4 lata obowiązek zapłaty podatku od dochodu z tytułu różnic przejściowych wygaśnie.
Podatnik, który będzie chciał wyjść z reżimu opodatkowania ryczałtem (estońskim CIT) i nie będzie wypłacał zysku, nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku – podatek będzie płatny dopiero w dacie faktycznej dystrybucji zysku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości stosowania tzw. estońskiego CIT w Państwa spółce, zachęcamy do kontaktu w celu skorzystania z naszego wsparcia.

Wróć do