Zwiększenie ulgi badawczo-rozwojowej | SSW Tax Alert 10-2016

Sejm przyjął 6 października 2016 r. tzw. Małą ustawę o innowacyjności, która m.in. zwiększa ulgę na działalność B+R.

Ulga ta, zastąpiła począwszy od 2016 r. starą ulgę innowacyjną. Pozwala ona skorzystać z dodatkowego odliczenia od dochodu części kosztów poniesionych na wykonywanie przez Spółkę działalności badawczo-rozwojowej. Dzięki przyjętej ustawie, kwoty dostępnych w 2017 r. odliczeń wydatnie się zwiększą.

Szeroki zakres zastosowania

W odróżnieniu od ulgi obowiązującej w poprzednich latach, znacznie szerszy jest zakres działalności dającej prawo do skorzystania z ulgi. Do skorzystania z niej uprawnia prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, rozumianej jako:

 • Podejmowana w sposób systematyczny działalność twórcza,
 • Mająca na celu zwiększenie zasobów wiedzy i wykorzystanie jej do tworzenia nowych zastosowań,
 • Obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Badania naukowe i prace rozwojowe obejmują szerokie spektrum działań:

 • Badania podstawowe – teoretyczne badania w zakresie nauk podstawowych (rzadko występujące w praktyce biznesowej),
 • Badania stosowane – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy, ukierunkowane na zastosowania praktyczne,
 • Badania przemysłowe – badania zmierzające do opracowania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług,
 • Prace rozwojowe – łączenie i wykorzystywanie dostępnej wiedzy z obszaru nauki, technologii i zarządzania w celu planowania produkcji i opracowania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem rutynowych zmian (w tym m.in. projekty demonstracyjne, pilotażowe itp.).

W naszej ocenie, definicja pozwala na relatywnie szeroką interpretację i zakwalifikowanie do zastosowania ulgi wielu obszarów działalności związanej m.in. z opracowywaniem nowych produktów, usług, czy wprowadzaniem innowacji organizacyjnych.

Dostępne korzyści

Istotą ulgi jest możliwość dodatkowego (poza standardowym zaliczeniem w koszty uzyskania przychodu) odliczenia od dochodu następujących kosztów kwalifikowanych:

30% (50% od 2017 r.) – koszty wynagrodzeń (małe, średnie i duże przedsiębiorstwa)

10% (30% od 2017 r.) w dużych przedsiębiorstwach lub 30% (50% od 2017 r.) – w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach (MŚP):

 • Nabycie materiałów i surowców dla celów działalności B+R,
 • Ekspertyzy, opinie i usługi doradcze oraz koszt wyników prac B+R, nabywanych od jednostek naukowych w rozumieniu ustawy o finansowaniu nauki,
 • Koszt odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej,
 • Odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R z wyłączeniem samochodów oraz budynków, budowli i lokali.

Dodatkowo, od 2017 r. MŚP mogą także odliczyć 50% kosztów uzyskania ochrony patentowej.

Dla przykładu, duży przedsiębiorca, który poniesie w 2017 roku wydatki na działalność B+R w wysokości 1 mln zł (z tego 0,75 mln kosztów osobowych, a pozostała część innych kosztów kwalifikowalnych), uzyskałby zmniejszenie dochodu do opodatkowania o  450 tys. zł, a zatem obniżenie podatku o 85,5 tys. zł. W przypadku średniego przedsiębiorcy, analogiczne wydatki obniżyłyby wynik o 0,5 mln zł, a podatek o 95 tys. zł.

Odliczenie nie przysługuje podatnikom działającym w SSE oraz w przypadku, gdy wymienione koszty zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Odliczenia można dokonać za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty, a jeżeli w danym roku występuje strata lub dochód jest niewystarczający, w ciągu 6 lat podatkowych bezpośrednio po roku ich poniesienia. Dodatkowo, w przypadku start-upów możliwe jest pod pewnymi warunkami uzyskanie gotówkowego zwrotu przysługującej ulgi.

Jak możemy pomóc?

Jesteśmy w stanie zidentyfikować obszary potencjalnie Państwa działalności potencjalnie dające prawo do ulgi oraz zweryfikować możliwość zakwalifikowania danego rodzaju wydatków do kosztów kwalifikowanych. Członkowie zespołu podatkowego SSW posiadają szerokie doświadczenia w pozyskiwaniu pomocy m.in. na działalność badawczo-rozwojową, w tym w identyfikacji obszarów działalności B+R w świetle unijnych wytycznych i definicji.

Proponujemy Państwu:

 • przegląd obszarów w celu identyfikacji sfery B+R,
 • weryfikację kwalifikowalności kosztów B+R,
 • w przypadkach budzących wątpliwości, zabezpieczenie Państwa interesów poprzez uzyskanie wiążącej interpretacji podatkowej.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli powyższe zagadnienia mogą okazać się dla Państwa interesujące.

Autor:

Łukasz Karpiesiuk, Partner, Doradca podatkowy SSW

Wróć do