Znamy główne założenia projektu ustawy o polskich „REIT”-ach | Legal Alert

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiły się główne założenia nowego (kolejnego) projektu ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (które mają być polskim odpowiednikiem tzw. „REIT”-ów, ang. Real Estate Investment Trust). Zgodnie z zamieszczonymi informacjami, polski REIT (funkcjonujący pod nazwą F.I.N.N. – firma inwestująca w najem nieruchomości) ma być spółką akcyjną (na ten moment wszystko wskazuje, że publiczną), której głównym przedmiotem działalności będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych. Aktualna treść projektu (odmiennie od poprzedniego) wyklucza możliwość inwestowania przez w nieruchomości komercyjne (biura, magazyny, centra handlowe) znacznie ograniczając krąg potencjalnie zainteresowanych tą formą prowadzenia działalności znaczną część uczestników rynku.

W obecnym kształcie, założenia nie przedstawiają szczegółów co do pozostałych wymagań funkcjonowania FINN-ów, takich jak chociażby minimalny kapitał zakładowy spółki, procent zysku przeznaczony do wypłaty czy też dopuszczalny „free float”.

Szczególny status F.I.N.N. ma zapewnić zarówno firmom inwestującym w najem nieruchomości, ich spółkom zależnym oraz inwestorom (akcjonariuszom) F.I.N.N. szereg preferencji podatkowych w podatku dochodowym. Preferencje te mają polegać na:

  • odroczeniu obowiązku zapłaty podatku CIT przez spółki typu F.I.N.N. z tytułu uzyskanych dochodów m.in. z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia takich nieruchomości – do czasu wydatkowania ich równowartości na wypłatę dywidendy na rzecz inwestorów (akcjonariuszy)
  • zastosowaniu preferencyjnej 8,5% stawki podatku CIT od dochodów F.I.N.N. z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych
  • w spółkach zależnych od F.I.N.N. przewidywane jest zwolnienie przedmiotowego w podatku CIT z tytułu dochodów uzyskanych z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia nieruchomości mieszkalnych, pod warunkiem wypłaty w określonym terminie dywidendy na rzecz F.I.N.N.
  • objęciu zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym (zarówno PIT, jak i CIT) dochodów osiąganych z inwestycji kapitałowych w spółki typu F.I.N.N. dla inwestorów (akcjonariuszy) F.I.N.N.

Zgodnie z założeniami, projekt powinien być przyjęty przez Radę Ministrów w II kwartale 2018 r.

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu:

Patrycja Goździowska – Partner, doradca podatkowy

Maciej Duch – Partner, adwokat

Agnieszka Pajurek – Senior Associate, doradca podatkowy

Wróć do