Zmiany w informacji TPR-C – podatnicy będą musieli wykazać dużo więcej danych już za 2020 r.

29 i 30 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod numerem 2383 (PIT) oraz 2408 (CIT) opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych (TPR). Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., ale wprowadzone przepisy znajdą zastosowanie już dla informacji o cenach transferowych składanych za 2020 rok.

Trochę ułatwień…

Wprowadzone nowelizacją zmiany można podzielić zasadniczo na dwa obszary. Pierwszy z nich to zmiany ułatwiające wypełnienie informacji TPR, adresujące kwestie zgłaszane przez podatników już w ubiegłym roku, w tym w trakcie prac grup roboczych przy Forum Cen Transferowych. Należą do nich w szczególności:

 • Możliwość wskazania (w opisowy sposób) dokładnego przedmiotu transakcji kontrolowanej (do tej pory można było wybrać wyłącznie kategorię);
 • Możliwość oddzielenia części zwolnionej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym od części podlegającej obowiązkowi dokumentacyjnemu;
 • Ujednolicenie jednostek – niemal wszystkie wartości należy podawać zaokrąglone do tysięcy jednostek w danej walucie;
 • Uproszczenie podawania kwoty zadłużenia w przypadku pożyczek (jako stanu na koniec okresu);
 • Możliwość bezpośredniego wskazania analizy zgodności jako sposobu przeprowadzenia analizy cen transferowych, wraz ze wskazaniem źródła danych.

…i sporo utrudnień

Niemniej, przy okazji nowelizacji, rozszerzono również katalog informacji, które podatnik będzie musiał wykazywać w informacji TPR, między innymi:

 • Konieczność rozbicia wartości transakcji kontrolowanej na poszczególnych kontrahentów;
 • Wartości odsetek naliczonych i zapłaconych, podczas gdy do tej pory należało raportować wyłącznie odsetki zapłacone – przy transakcjach finansowych;
 • Konieczność wskazania – w przypadku korzystania z safe harbour finansowego (art. 11g ustawy o CIT) – dokładnych danych identyfikacyjnych kontrahenta;
 • Rozbudowanie katalogu informacji podawanych przy transakcji obejmującej zawarcie umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia i umowy o podobnym charakterze [szczegółowo opis poniżej];
 • Rozbudowanie katalogu czynności, mogących wystąpić w przypadku restrukturyzacji działalności gospodarczej [szczegółowo opis poniżej].

Spółki komandytowe na świeczniku

Wszystko wskazuje na to, że nowy TPR-C składany już za 2020 r. posłuży do weryfikacji zasad podziału zysku m.in. w spółkach komandytowych. Podatnicy będą musieli zaraportować m.in.:

 • Udział”  –  rodzaj  udziału  wynikający  z  umowy  spółki  niebędącej  osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze na koniec okresu,  za  jaki  składana  jest  informacja  TPR,
 • Procentowy udział”  –  procentowy  udział  wspólnika  w  zysku,  stracie  lub  majątku likwidacyjnym  na  koniec  okresu,  za  jaki  składana  jest  informacja  TPR,  wskazując odpowiednią wartość procentową (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);
 • Wartość wkładów” ‒ łączną wartość wkładów wniesionych  (uwzględniając wartość wkładów  zwróconych)  przez  wspólnika  na  koniec  okresu,  za  jaki  składana  jest  informacja TPR w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku);
 • Wartość wkładów ogółem” – łączna wartość  wkładów  wniesionych  (uwzględniając wartość wkładów zwróconych) przez wszystkich wspólników na koniec okresu, za jaki  składana jest informacja TPR w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku).

Restrukturyzacje w TP stają się tematem nr 1

Już od jakiegoś czasu z MF i KAS zwraca dużą uwagę na istotną rolę cen transferowych przy wszystkich procesach restrukturyzacyjnych. To też zostało wyraźnie pokreślone w nowym TPR-C, w którym podatnicy będą musieli zaraportować następujące czynności:

 • 3001  Restrukturyzacja – Połączenie
 • 3002  Restrukturyzacja – Podział i przejęcie
 • 3003  Restrukturyzacja – Wymiana udziałów
 • 3004  Restrukturyzacja – Zmiana profilu funkcjonalnego – przejęcie nowych, istotnych funkcji lub zaprzestanie ich wykonywania
 • 3005  Restrukturyzacja – Transfer wartości niematerialnych i prawnych oraz praw do wartości niematerialnych i prawnych
 • 3006  Restrukturyzacja – Przeniesienie pracowników (grup pracowników) między podmiotami, w tym poprzez rozwiązanie umowy o pracę i zawarcie nowej  umowy
 • 3007  Restrukturyzacja – Leasing zwrotny i podobne transakcje
 • 3008  Restrukturyzacja – Zbycie lub aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa
 • 3009  Restrukturyzacja – Przeniesienie działalności gospodarczej generującej straty
 • 3010  Restrukturyzacja – Reorganizacja obejmująca istotną zmianę relacji  handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków
 • 3011  Restrukturyzacja – Rozpoczęcie działalności gospodarczej związane z jej  zakończeniem przez inny podmiot powiązany 3012  Restrukturyzacja – Zakończenie działalności gospodarczej związane z jej  rozpoczęciem przez inny podmiot powiązany
 • 3013  inna transakcja dotycząca restrukturyzacji

Nowe formularze już niedługo

Należy jeszcze poczekać na publikację poprawionej schemy XML do nowego TPR dla podatników CIT. Choć schema dla podatników PIT została już opublikowana 18 grudnia 2020 r. W dalszej kolejności powinien ukazać się nowy formularz interaktywny (dla CIT i dla PIT), stanowiący dla większości podatników podstawowy sposób składania informacji TPR.

Biorąc pod uwagę, że zmienione rozporządzenie dotyczy informacji TPR składanych za okres rozpoczynający się po 31 grudnia 2019 r., warto już w tym momencie zacząć przygotowywać dane i informacje na potrzeby wypełnienia obowiązku złożenia TPR za 2020 rok.

Wróć do