Zmiana interpretacji ogólnej – 8% VAT na zabudowę meblową

Minister Finansów pismem z dnia 27 maja 2020 r.  (sygn. PT3.8101.2.2020) zmienił dotychczas obowiązującą interpretację ogólną w sprawie opodatkowania usług polegających na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej (sygn. PT10/033/5/133/WLI/14/RD).

Do tej pory, Minister Finansów dość stanowczo stał na stanowisku, zgodnie z którym 8% stawka VAT nie znajdzie zastosowania w sytuacji, gdy wykonana zabudowa meblowa jest przytwierdzana do ściany lub podłogi w sposób, który może być również stosowany przy montażu mebli „wolnostojących”. Przy takiej interpretacji, preferencyjna stawka podatku VAT miała zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy demontaż zabudowy wiązałby się z uszkodzeniem samej zabudowy, jak i elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego lub jego części. Nowa interpretacja daje w tym zakresie znacznie większe możliwości.

Zmieniona interpretacja ogólna oparta została na większości tez wynikających z uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt: I FPS 2/13).

W nowej interpretacji ogólnej, MF wskazał następujące przesłanki których łączne spełnienie będzie decydować o możliwości skorzystania z obniżonej stawki podatku:

  • zabudowa meblowa jest wykonana na wymiar do konkretnego obiektu budowlanego lub jego części (lokalu) i trwale powiązane z jego elementami konstrukcyjnymi;
  • komponenty meblowe nie funkcjonują w obrocie tak jak ma to miejsce w przypadku mebli „wolnostojących”;
  • zabudowa meblowa w istotnym stopniu wykorzystuje elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (ścian, podłogi czy sufitu). Elementy te wyznaczają zakres konstrukcyjny mebla (elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego lub jego części pełnią rolę elementów mebla);
  • o użytkowych walorach wykonywanej zabudowy meblowej decyduje trwałe połączenie wykonywanych na zlecenie części zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części (ściany podłoga, sufit) w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie w inne miejsce (trwała zabudowa spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową), a same te części, bez trwałego ich przymocowania do elementów konstrukcyjnych budynku nie spełniają pod względem użytkowym przymiotu mebla.

W konsekwencji, można więc skorzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT, jeśli wartość funkcjonalna zabudowy meblowej jest uzależniona od jej trwałego połączenia z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części, a poszczególne komponenty tej zabudowy nie stanowią oddzielnego mebla gotowego do powtórnego montażu w innym, dowolnym miejscu. Ponadto, nie ma znaczenia stopień trwałości połączenia poszczególnych komponentów zabudowy z innymi jej elementami.

Zaznaczyć należy, że mnogość rozwiązań oraz możliwości konstrukcyjnych w zakresie montażu zabudowy powodują, że każdy przypadek należy szczegółowo i obiektywnie rozważyć w świetle powyższych przesłanek oraz przepisów ustawy o VAT, a także orzecznictwa.

W przypadku zainteresowania możliwościami płynącymi z zastosowania się do nowej interpretacji ogólnej, zapraszamy do kontaktu.

Wróć do