„Zerowy PIT” dla osób do 26 roku życia a praktyczne problemy płatników.

Prezydent podpisał wczoraj nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzającą „zerowy PIT” dla osób do 26 roku życia.

Zgodnie z nowelą „zerowy PIT” ma zacząć obowiązywać już od 1 sierpnia br.

Zwolnienie to obejmie wyłącznie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz przychody z większości umów zleceń. Innymi słowy nie skorzystają zeń osoby osiągające przychody z innych źródeł, np. z pozarolniczej działalności gospodarczej czy z umowy o dzieło.

Zwolnienie będzie mieć zastosowanie do przychodów nieprzekraczających 85 528 zł w skali roku, co odpowiada górnej granicy obecnego pierwszego progu skali podatkowej. W 2019 r. limit przychodów objętych zwolnieniem jest niższy i wynosi 35 636,67 zł.

Wprowadzenie zwolnienia z PIT dla osób poniżej 26. roku życia oznacza nowe obowiązki dla płatników. Będą oni musieli monitorować wiek pracownika bądź zleceniobiorcy (do ukończenia przez niego 26. roku życia) oraz graniczną kwotę zwolnienia. To wymusza dokonania zmian w systemach kadrowych.

Co istotne, nowe przepisy nie precyzują, jak ma postąpić płatnik w przypadku utraty przez podatnika w danym miesiącu prawa do zwolnienia – czy to z powodu 26 urodzin czy też przekroczenia kwoty limitu zwolnienia. Z przepisu przejściowego dotyczącego przychodów uzyskanych w 2019 r. można domniemywać, jak powinien postąpić płatnik, ale to, jak ostatecznie organy podatkowe podejdą do tego zagadnienia okaże się w praktyce.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje na ten temat, zapraszamy do kontaktu.

Wróć do