Wysokie wsparcie niskoemisyjnego transportu

Rozwój elektromobilności jako jeden ze strategicznych wymiarów polskiej gospodarki nabiera rozpędu. W ostatnim czasie w ramach procesu legislacyjnego zakończył się etap zbierania uwag do projektu rozporządzenia dotyczącego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Projekt ten przedstawia konkretne narzędzia finansowe pozwalające na wspieranie rozwoju rynku oraz infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie.

W połowie ubiegłego roku idea powołania Funduszu nabrała realnych kształtów za sprawą wejścia w życie znowelizowanej ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Wprowadzona została wówczas możliwość objęcia różnymi formami bezpośredniego wsparcia tych projektów, które przyczynią się do pokrycia płaszczyzn wdrażania elektromobilności w Polsce. W ustawie tej określono, że o pomoc finansową w ramach poszczególnych działań będą się mogli ubiegać m.in.:
• wytwórcy,
• producenci,
• zarządcy portów,
• rolnicy,
• jednostki naukowe.
Projekt rozporządzenia precyzuje zarówno zakres podmiotów, które mogą się ubiegać o dofinansowanie oraz określa formę tego wsparcia. Np. w przypadku budowy / rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na wsparcie będą mogli liczyć operatorzy sieci dystrybucyjnej, operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług ładowania w rozumieniu ustawy o elektromobilności. Formą wsparcia będzie dotacja lub pożyczka.

Budowa punktów ładowania

Wśród podmiotów, które będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach Funduszu wymienia się te wyznaczone do budowy punktów ładowania w ogólnodostępnych stacjach ładowania. W przypadku, gdyby liczba wskazanych punktów ładowania była mniejsza od ustawowo wyznaczonej w poszczególnych gminach, to wybrani operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych będą zobowiązani do ich budowy. Dzięki zapisom projektowanego rozporządzenia podmioty te zyskają realną możliwość zwrotu z tak (poniekąd przymusowo) zainwestowanego kapitału. W zakresie infrastruktury do ładowania pojazdów przewiduje się wsparcie na poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych i udzielane ono będzie w formie dotacji lub pożyczki.

Elektroautobus kupię

Projekt rozporządzenia określa, że dotacją będzie objęte również m.in. nabycie autobusów elektrycznych, trolejbusów, autobusów napędzanych sprężonym gazem ziemnym, skroplonym gazem ziemnym albo wodorem, a także pojazdów elektrycznych służących od wykonywania usług komunalnych (np. śmieciarek). Projektowane przepisy określają maksymalne wartości dotacji dla poszczególnych rodzajów pojazdów. I tak np. w przypadku nabycia autobusu elektrycznego dotacją objęte będzie 55% kosztów kwalifikujących się do wsparcia, przy czym kwota ta została ograniczona do 1 045 000 zł na jeden autobus.

Projekt rozporządzenia jednoznacznie wskazuje wysokość dotacji, o jaką mogą ubiegać się zainteresowane podmioty w celu zakupu nowego pojazdu elektrycznego. Po raz pierwszy wprowadza się bezpośredni rodzaj odciążenia finansowego w wysokości maksymalnie 36 000 zł na jeden pojazd, co stanowić będzie dużo bardziej wymierną zachętę do zakupu tego typu pojazdów niż zwolnienie z akcyzy czy odpisy amortyzacyjne.

Kto zdecyduje o wsparciu?

Procedura ubiegania się o środki zgromadzone w Funduszu jest ściśle określona w ustawie o biokomponentach i obejmuje dwa tryby, tj. konkursowy i pozakonkursowy. Tryb wyboru projektów do wsparcia ze środków Funduszu wskazuje jego dysponent, czyli Minister Energii. Wsparcie będzie udzielane na podstawie postępowania przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i dalszej rekomendacji przekazanej Ministrowi Energii, który może albo zatwierdzić udzielenie pomocy, albo odmówić. Po spełnieniu wszystkich kryteriów wyboru projektów podstawę pomocy będzie stanowiła umowa o udzielenie wsparcia dla projektu.

Wprowadzenie Funduszu to szansa dla wielu innowacyjnych projektów, a elastyczność kształtowania warunków wsparcia zapewniona poprzez wprowadzenie trybu pozakonkursowego wydaje się szczególnie interesująca w kontekście realizacji najbardziej ambitnych celów przedsiębiorstw związanych z transportem niskoemisyjnym.

Jeśli masz pytania – chciałbyś poznać więcej szczegółów w powyższym temacie, zapraszamy do kontaktu.

 

Wróć do