Wyrok TSUE ws. ulgi na złe długi opublikowany. Czas na wznowienie postępowań podatkowych do 7 stycznia 2021, sądowych do 8 marca 2021.

W poniedziałek, 7 grudnia w Dzienniku Urzędowym UE opublikowany został wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE o sygn. C-335/19 dotyczący niezgodności z prawem UE polskich przepisów o tzw. uldze na złe długi. Oznacza to, że 30-dniowy termin na wznowienie postępowań w takich sprawach rozpoczął swój bieg.

Opublikowany właśnie wyrok z 15 października 2020 r dotyczył pytania prejudycjalnego NSA w kwestii zasad, na jakich podatnik może dokonać korekty VAT, w sytuacji gdy nie otrzymał zapłaty od kontrahenta.

Ulga za złe długi przewiduje możliwość korekty podstawy opodatkowania VAT i odzyskania VAT należnego w przypadku gdy wierzytelność z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności. W myśl przepisów, wierzyciel nie może jednak skorygować VAT z tytułu dostawy, jeżeli na dzień dostawy/świadczenia usług lub na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji, w której ujmowana jest korekta nabywca (dłużnik) nie był podatnikiem VAT czynnym lub był w toku postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji, a także jeżeli na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji z korektą  wierzyciel nie był podatnikiem VAT czynnym.

Trybunał orzekł, iż polskie przepisy wprowadzające takie ograniczenia są niezgodne z Dyrektywą VAT.

Trybunał stwierdził, że „ani prawo wierzyciela do obniżenia podstawy opodatkowania, ani ciążący na dłużniku obowiązek obniżenia kwoty VAT podlegającego odliczeniu nie zależą bowiem od zachowania statusu podatnika”.

Ponadto oceniając warunek aby dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji, TSUE uznał, że nie jest on konieczny do realizacji celów dyrektywy, skoro w razie ewentualnego zaspokojenia wierzytelności w toku takiego postępowania, wierzyciel i tak byłby zobowiązany ponownie zadeklarować podatek po skorzystaniu z ulgi. Chociaż warunek, by wierzyciel nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego nie był bezpośrednio przedmiotem pytania i rozstrzygnięcia sądu, argumentację zawartą w wyroku dla upadłości i likwidacji można stosować analogicznie do postępowania restrukturyzacyjnego.

Kto może się ubiegać o prawo do skorzystania z ulgi na złe długi?

W efekcie powyższego, podatnicy, którzy nie otrzymali od kontrahenta zapłaty za wystawione faktury, a jednocześnie nie skorzystali z ulgi na złe długi, z uwagi na negatywne rozstrzygnięcia organów skarbowych lub sądów, mogą obecnie ubiegać się o wznowienie postępowań podatkowych. Jeżeli ubiegali się Państwo o skorzystanie z ulgi, ale w wyniku postępowania podatkowego organy odmówiły prawa do korekty w prawomocnej decyzji (niezaskarżonej do sądu administracyjnego) – wyrok umożliwia złożenie wniosku o wznowienie postępowania – należy jednak złożyć taki wniosek w terminie 30 dni od publikacji wyroku, tj. do 7 stycznia 2021. Jeżeli natomiast decyzja została zaskarżona i rozstrzygnięta prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego – termin ten jest dłuższy i wynosi 3 miesiące (tj. do 8 marca 2021).

Z kolei podatnicy, którzy nie ubiegali się dotychczas o skorzystanie z ulgi ze względu na niespełnienie któregoś z zakwestionowanych warunków, mają prawo do korekty deklaracji VAT za okres, w którym to prawo wystąpiło do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

Jeśli nie wiedzą Państwo, czy wyrok TSUE C-335/19 daje Państwu możliwość skorzystania z ulgi na złe długi za przeszłe okresy, zapraszamy do kontaktu z ekspertami zespołu TAX SSW Pragmatic Solutions.

Wróć do