Wpływ planowanych zmian legislacyjnych na sektor budownictwa mieszkaniowego (przekształcenie współużytkowania wieczystego w prawo własności) | Legal Alert

W sierpniu br. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowało projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów (dalej jako „Projekt” lub „Ustawa”). Obecnie Projekt jest na etapie konsultacji publicznych. Zgodnie z zamierzeniami autorów, nowe przepisy mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2017 roku.

CEL PROJEKTU

Głównym celem nowych przepisów jest uwłaszczenie właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach położonych na gruntach objętych użytkowaniem wieczystym. Z początkiem nowego roku udział w użytkowaniu wieczystym tych gruntów związany z odrębną własnością lokalu przekształci się z mocy samego prawa w udział we współwłasności gruntów.

Po lekturze całej Ustawy nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż zasadniczym celem ustawodawcy jest stopniowe wygaszanie wykorzystywania instytucji użytkowania wieczystego w odniesieniu do budownictwa mieszkaniowego. Zaproponowany sposób wcielenia powyższego w życie budzi poważne wątpliwości, a z pewnością jeśli uchwalona treść Ustawy w zasadniczej części pozostanie niezmieniona rodzić będzie poważne problemy i ryzyka uczestników tego rynku (głównie po stronie deweloperów ale i samych nabywców mieszkań).

Więcej informacji na ten temat znajduje się w poniższym linku "pobierz publikację".

Wróć do