Wpływ pandemii COVID-19 na ceny transferowe: MF publikuje projekt rekomendacji

13 lipca 2021 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt Rekomendacji Forum Cen Transferowych w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe. Jednocześnie MF rozpoczęło proces konsultacji podatkowych, umożliwiający zgłaszanie uwag do projektu rekomendacji do 31 lipca br.

Cel i znaczenie Rekomendacji

Głównym założeniem rekomendacji jest przedstawienie podatnikom jednolitych i spójnych wyjaśnień oraz rekomendacji w zakresie wpływu pandemii na rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi. Rekomendacja ma również zaprezentować podatnikom wskazówki interpretacyjne, niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych z zakresu cen transferowych.

Przyjęcie dokumentu przez Forum Cen Transferowych planowane jest podczas wrześniowej, XIII edycji Forum. Dokument ten nie będzie jednak wiążący ani dla administracji podatkowej, ani dla podatników. Może być jednak wykorzystany przez Ministerstwo Finansów do wydania wiążących objaśnień podatkowych.

Kluczowe zagadnienia

Rekomendacje odnoszą się w głównej mierze do podmiotów, w przypadku których zidentyfikowano wpływ pandemii COVID-19 na ceny transferowe. Dokument obejmuje pięć istotnych z punktu widzenia podatników obszarów:

1. Wpływ pandemii na analizę porównawczą

Przy przeprowadzaniu analizy porównawczej należy wziąć pod uwagę, czy COVID-19 miał istotny wpływ na transakcje kontrolowane podatnika. Ponadto może się okazać, że konieczna jest aktualizacja już sporządzonych analiz porównawczych, przed upływem 3-letniego okresu ich ważności. Co więcej, w niektórych przypadkach konieczna będzie aktualizacja analiz porównawczych nawet jeśli pandemia COVID-19 nie miała wpływu na transakcję kontrolowaną (np. w przypadku gdy pandemia miała istotny wpływ na rynek, na którym działa podatnik).

2. Straty i alokacja nadzwyczajnych kosztów poniesionych przez podatników w związku z pandemią

Wytyczne OECD odnoszące się do analizy ryzyka powinny stanowić główny punkt wyjścia w ustaleniu, czy – i w jaki sposób – straty (i zyski) mające swoje źródło w oddziaływaniu pandemii na działalność gospodarczą, powinny być alokowane pomiędzy podmiotami powiązanymi.

3. Wsparcie antykryzysowe związane z pomocą publiczną uzyskaną przez podatników w związku z pandemią

Rekomendacje przedstawiają schemat postępowania w zakresie badania wpływu wsparcia antykryzysowego na transakcję kontrolowaną. Rekomendacje wskazują także korzyści płynące z otrzymanej pomocy antykryzysowej.

4. Wpływ pandemii na uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Pandemia może mieć wpływ zarówno na transakcje już objęte APA, ale również na transakcje, co do których wnioski są rozpatrywane lub będą składane za okres pandemiczny. Określenie wpływu COVID-19 na transakcje objęte lub wnioskowane o objęcie porozumieniem jest kluczowe z perspektywy bezpieczeństwa stosowania cen transferowych. W przypadku, gdy w wyniku pandemii doszło do naruszenia warunków APA, konieczne jest ocenienie rozmiaru naruszenia i określenie możliwości zachowania porozumienia, jego zmiany czy też uchylenia lub wygaśnięcia decyzji.

5. Dokumentacja skutków COVID-19 oraz kwestie ciężaru dowodowego

Zgodnie z projektem Rekomendacji, podatnik nie ma obowiązku uwzględniania w dokumentacji lokalnej i dokumentacji grupowej elementów, które wykraczają poza wymogi wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów TP. Projekt rekomendacji odnosi się również do kwestii ciężaru dowodowego w kontekście weryfikacji cen transferowych. Podatnik, analogicznie do lat poprzednich, zobowiązany jest do wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone w oparciu o zasadę „arm’s length”.

Jak się przygotować

W związku z powyższym, sporządzając dokumentacje cen transferowych za 2020 r. należy zwrócić szczególną uwagę na wpływ pandemii COVID-19 na spółkę, na badaną transakcję kontrolowaną, na branżę, w której działa podatnik oraz na podmioty z próby porównawczej. Analizy porównawcze do transakcji zawieranych w 2021 r. też powinny być poprzedzone analizą pod kątem wpływu pandemii. Ponadto, ze względu na to, że wpływ pandemii może mieć bezpośrednie przełożenie na stosowane ceny transferowe (w tym mogą powodować konieczność dokonania korekt cen transferowych), zagadnienie to powinno być wzięte pod uwagę też w przypadku podatników realizujących istotne transakcje wewnątrzgrupowe, nawet jeśli korzystają one ze zwolnień w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Zapraszamy do kontaktu.

Wróć do