Więcej swobody dla organizatorów systemu dystrybucji selektywnej? | SSW Legal Alert

W dniu 26 lipca 2017 r. światło dzienne ujrzała opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE w głośnej sprawie Coty Germany GmbH v Parfümerie Akzente GmbH (C‑230/16). Sprawa ta dotyczy między innymi dopuszczalności stosowania w umowach dystrybucji selektywnej ograniczeń w zakresie prowadzenia przez detalistów sprzedaży poprzez internetowe platformy osób trzecich (tu: amazon.de). Choć opinia ta nie jest wiążąca dla Trybunału to pozwala jednak racjonalnie przewidzieć kierunek rozstrzygnięcia Trybunału w tej sprawie (bowiem w praktyce orzeczenie Trybunału jest zwykle zgodne z opinią rzecznika generalnego).

Dystrybucja selektywna to system, w którym dostawca bezpośrednio lub pośrednio zobowiązuje się sprzedawać towary objęte porozumieniem wertykalnym jedynie dystrybutorom wybranym według określonych w tym porozumieniu kryteriów, a dystrybutorzy zobowiązują się nie odsprzedawać tych towarów dystrybutorom nienależącym do tego systemu. W przypadku jakościowej dystrybucji selektywnej dystrybutorzy dobierani są wyłącznie na podstawie obiektywnych kryteriów powiązanych z charakterem produktu. Model taki jest zasadniczo dopuszczalny, o ile spełnione są łącznie następujące kryteria (tzw. kryteria Metro):

  • wprowadzenie systemu dystrybucji selektywnej jest uzasadnione z uwagi na charakter danych produktów, w szczególności ich wysoką jakość i poziom techniczny, w celu zachowania tej jakości i zapewnienia odpowiedniego używania;
  • system musi być budowany w oparciu o obiektywne kryteria o charakterze jakościowym dotyczące kwalifikacji technicznych dystrybutorów (ich pracowników), ich siedzib handlowych przy czym kryteria te muszą być jednolite dla wszystkich ewentualnych podmiotów zajmujących się odsprzedażą oraz stosowane w sposób niedyskryminacyjny;
  • kryteria danego systemu dystrybucji nie mogą wykraczać poza to co jest konieczne.

Stanowisko przedstawione przez rzecznika generalnego jest istotne dla przedsiębiorców działających w ramach dystrybucji selektywnej z co najmniej dwóch powodów.

Po pierwsze, jak wskazuje rzecznik generalny, charakter produktów uzasadniający wprowadzenie systemu dystrybucji selektywnej, w tym właściwości tych produktów wynikać może nie tylko z ich cech materialnych (jak np. wysoka jakość techniczna), ale również „luksusowego” wizerunku produktów (marki). W konsekwencji zatem umowa dystrybucji selektywnej mająca na celu zapewnienie takiego wizerunku jest zgodna z unijnym prawem konkurencji, o ile spełnione zostały kryteria Metro.

Po drugie, w ocenie rzecznika generalnego, o ile zachowane zostały kryteria Metro, zgodny z unijnym prawem konkurencji jest również nałożony na sprzedawców detalicznych działających w ramach systemu, generalny zakaz wykorzystywania w rozpoznawalny na zewnątrz sposób platform handlowych należących do podmiotów trzecich, do sprzedaży produktów w Internecie (tzw. zakaz platformowy). Wyrażono w opinii pogląd, że zakaz taki jest dopuszczalny w zakresie, w jakim może polepszyć konkurencję opartą na kryteriach jakościowych (czyli innych niż cena produktu). Rzecznik generalny wskazał w tym kontekście, że zakaz taki może być uzasadniony celem spełnienia i kontroli kryteriów jakościowych (np. świadczenia usług przy sprzedaży produktów czy prezentowania ich w określony sposób). Słusznie jak się wydaje zauważono, że w przypadku wykorzystania platform podmiotów trzecich, organizatorzy systemu tracą kontrolę nad prezentacją czy wizerunkiem swoich produktów.

Opinia rzecznika generalnego jest niewątpliwie korzystna dla przedsiębiorców organizujących systemy dystrybucji selektywnej. Jeśli Trybunał Sprawiedliwości podzieli opinię rzecznika, przedsiębiorcom zostanie zapewniona większa swoboda w zakresie redagowania umów dystrybucji i określania obowiązków nakładanych na uczestników systemu. Stanowisko rzecznika jest przy tym jak się wydaje spójne z podejściem Komisji Europejskiej, która w niedawno opublikowanym sprawozdaniu końcowym na temat badania sektora e-commerce, wskazała, że zakazy platformowe nie powinny być uważane za najpoważniejsze ograniczenia prawa konkurencji. Oznacza to również, że Komisja Europejska widzi możliwość zastosowania do zakazów platformowych wyłączeń spod ogólnego zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję.

SSW na bieżąco monitoruje postępy w sprawie Coty Germany, a także podejście krajowych i unijnych organów w odniesieniu do ograniczeń stosowanych na rynku e-commerce.

Specjaliści SSW doradzają Klientom w projektowaniu lub optymalizowaniu ich systemów dystrybucyjnych/franczyzowych oraz umów dystrybucji/franczyzy (w tym dedykowanych programów finansowych) w zgodzie z prawem konkurencji oraz reprezentują klientów w sporach i postępowaniach związanych z naruszeniem prawa konkurencji.

Autorzy:

Jakub Jędrzejewski, Counsel, Radca prawny

Filip Drgas, Junior Associate

Wróć do