Ważny dla rynku funduszy inwestycyjnych komunikat UKNF w sprawie ograniczeń inwestycyjnych | SSW Legal Alert

W dniu 29 listopada 2017 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował ważny dla rynku funduszy inwestycyjnych komunikat w sprawie ograniczeń inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych.

Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła uwagę m.in. na to, że normy prawne dotyczące osiągnięcia zdywersyfikowanej struktury portfela inwestycyjnego w określonym czasie od momentu rejestracji funduszu lub utworzenia subfunduszu, nie mogą być uznawane za uprawniające fundusze inwestycyjne, w początkowym okresie ich funkcjonowania, do braku stosowania w prowadzonej działalności zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego, na które narażony jest fundusz i jego uczestnicy.

Podobny rygor powinien być przyjęty w okresie 36 miesięcy przed określonym w statucie dniem rozpoczęcia likwidacji funduszu – w tej sytuacji, zgodnie z komunikatem UKNF, przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych w żadnym wypadku nie zwalniają towarzystwa z obowiązku doprowadzenia do niezwłocznego zmniejszenia poziomu narażenia uczestników Funduszu na ryzyko wynikające z zaangażowania aktywów funduszu w papiery wartościowe lub inne prawa majątkowe wyemitowane przez jeden podmiot, ponieważ uczestnicy funduszu mają prawo oczekiwać, że fundusz będzie prowadził działalność w sposób uwzględniający zasady dywersyfikacji ryzyka określone w Ustawie i statucie Funduszu.

Komisja Nadzoru Finansowego podkreśla, że szczególnie nagannie należy ocenić sytuację, w której, w przypadku funduszu inwestycyjnego pierwotnie utworzonego na czas nieokreślony, w czasie jego działalności wprowadzona jest zmiana statutu w przedmiocie określenia dnia otwarcia jego likwidacji na dzień odległy o 36 miesięcy, przy czym równolegle do wprowadzonych zmian statutu, fundusz dokonuje inwestycji w nowe lokaty, w których zaangażowanie funduszu przekracza określony w art. 145 ust. 3 ustawy limit 20% aktywów.

Jeżeli są Państwo zainteresowani omówieniem jak komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego może wpłynąć na działalność funduszy inwestycyjnych, w tym struktury funduszowe, prosimy o kontakt.

dr Szymon Okoń – Partner, Radca Prawny

Katarzyna Dymel – Associate, Radca Prawny

Wróć do