Uwaga sklepy e-commerce!

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie ma miejsca, gdy towar dostarczony jest za pośrednictwem podmiotu niebędącego pocztą ani firmą kurierską.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23 września 2021 r., sygn. akt: I SA/ŁD 376/21

Stan faktyczny

Spółka wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (“DKIS”) z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży świadczonej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które złożyły zamówienie w sklepie internetowym, zrealizowały płatność on-line oraz dokonały odbioru towaru w wybranym przez siebie punkcie, a towar dostarczony został za pośrednictwem:

– firmy kurierskiej,

– firmy (bądź osoby zatrudnionej w Spółce) trudniącej się wysyłką lub transportem towarów lub innej świadczącej usługi z zakresu wysyłki/transportu towarów niebędące pocztą lub firmą kurierską.

Dyrektor w wydanej interpretacji uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe jedynie w zakresie, w jakim towar dostarczany miałby być za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Wnioskodawca zaskarżył przedmiotową interpretację, jednak WSA oddalił jego skargę.

Stanowisko WSA

Jak wskazano w analizowanym wyroku, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (“Rozporządzenie”), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym (…) czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Z kolei zgodnie z pozycją 36 załącznika Rozporządzenia zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zostaje “dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)”.

Jak zostało zauważone przez WSA, kwestii spornej nie stanowi spełnienie przez Wnioskodawcę niemal wszystkich przesłanek wskazanych w pozycji 36 załącznika Rozporządzenia. Nie ma bowiem wątpliwości, że w ramach sprzedaży wysyłkowej dostawca otrzymuje zapłatę za pośrednictwem banku, zapłatę tę można przyporządkować do konkretnego zamówienia oraz wysyłka dokonana jest na adres wskazany przez nabywcę. Istotę problemu w rozpatrywanej sprawie stanowi natomiast interpretacja zapisu „pocztą lub przesyłkami kurierskimi”.

WSA podtrzymał stanowisko DKIS, zgodnie z którym sprzedaż wysyłkowa, w której towar dostarczany jest za pośrednictwem kuriera podlega zwolnieniu z obowiązku stosowania kas rejestrujących, natomiast towar dostarczany za pośrednictwem podmiotu niebędącego kurierem (lub pocztą) z takiego zwolnienia skorzystać nie może. W swoim wyroku WSA ponadto wskazał, że “wydanie firmie przewozowej paczki na podstawie umowy przewozu w celu jej dostarczenia do adresata da ten sam skutek co nadanie jej u operatora pocztowego jako przesyłki kurierskiej, to różnica, (…) zasadza się na odpowiedzialności za powierzoną przesyłkę. Odpowiedzialność operatora pocztowego (firmy kurierskiej) jest bowiem pełna i obejmuje niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi (art. 87-88 ustawy pocztowej), zaś przewoźnik odpowiada jedynie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki (art. 65 ustawy Prawo przewozowe)”.

Komentarz

Z przytoczonego wyroku wynika wprost, że wskazane w pozycji 36 załącznika Rozporządzenia przesłanki zastosowania zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących należy stosować ściśle, a nie rozszerzająco. Wskazana zatem w pozycji 36 załącznika “Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi)” powinna być rozumiana jako dostawa, w której towary dostarczone zostają do miejsca odbioru wskazanego przez klienta wyłącznie za pośrednictwem któregoś z dwóch wskazanych w Rozporządzeniu podmiotów świadczących usługi transportu towarów, tj. poczty bądź firmy kurierskiej.

Wróć do