Jak założyć polską fundację rodzinną?

Proces założenia fundacji rodzinnej składa się z pięciu kroków:

  • złożenie przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji przed notariuszem albo w testamencie;
  • sporządzenie statutu określającego zasady działania fundacji;
  • przekazanie majątku na fundusz założycielski fundacji;
  • ustanowienie organów fundacji;
  • wpisanie fundacji do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych.

 

Kto może zostać fundatorem, a kto beneficjentem?  

Fundatorem może zostać każdy (osoba fizyczna), kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Fundatorów może być kilkoro; chyba, że fundacja tworzona jest w testamencie, wtedy naturalnie fundator może być tylko jeden.  

Beneficjentem może zostać każdy (osoba fizyczna) niezależnie od wieku czy posiadania zdolności do czynności prawnej, a także organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego.  

 

Z dochodów i majątku fundacji rodzinnej można finansować np. koszty utrzymania, kształcenia lub leczenia beneficjentów albo wydatki na cele statutowe organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. 

Wróć do