Upływa 6-miesięczny termin na wystawienie „przejściowych” świadectw pracy pracownikom terminowym | Legal Alert – Prawo pracy

Przypominamy, że dziś (tj. 3 lipca 2017 r.) upływa termin na wydanie niektórym pracownikom terminowym świadectw pracy za okresy zatrudnienia przypadające przed dniem 1 stycznia 2017 r.

Obowiązek powyższy wynika z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255) („Ustawa”), zgodnie z którym, jeżeli w dniu 1 stycznia 2017 r. (tj. w dniu wejścia Ustawy w życie) nie upłynął jeszcze 24-miesięczny termin na wydanie świadectwa pracy za zakończone okresy zatrudnienia na podstawie umów terminowych (zob. art. 97 §11 KP w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2017 r.), wówczas pracodawca zobowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy za zakończone w dniu 1 stycznia 2017 r. okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy, w terminie 6 miesięcy od dnia 1 stycznia 2017 r. Termin ten przypadł na dzień 1 lipca 2017 r. (sobota), toteż przy jego obliczaniu należy odpowiednio zastosować znowelizowany tą samą Ustawą art. 115 Kodeksu cywilnego (w zw. z art. 300 Kodeksu pracy), zgodnie z którym termin wypadający w sobotę ulega wydłużeniu do  następnego dnia roboczego (tj. 3 lipca 2017 r.).

Przykład:

Pracownik był zatrudniony u pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny 3 miesięcy od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r., a następnie na podstawie półrocznej umowy terminowej od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2016 r. Zatrudnienie jest nieprzerwanie kontynuowane na podstawie kolejnej, rocznej umowy terminowej, obejmującej okres od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.

Zgodnie z art. 22 Ustawy, najpóźniej do dnia 3 lipca 2017 r. pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy za okres zatrudnienia na podstawie umowy na okres próbny (1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.) oraz pierwszej umowy terminowej (1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2016 r.).

Przed wejściem w życie Ustawy obowiązek ten zaktualizowałby się najwcześniej w dniu 1 stycznia 2018 r.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie ze znowelizowanym Ustawą art. 97 Kodeksu pracy, od 1 stycznia 2017 r. pracodawca ma obowiązek niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego. W razie kontynuacji zatrudnienia w tym terminie, pracodawca nie ma obowiązku wystawiania pracownikowi osobnych świadectw pracy obejmujących kolejne okresy zatrudnienia, aż do momentu zakończenia zatrudnienia, chyba że pracownik wyraźnie tego zażąda.

Autorzy:

Marcin Cetnarowicz, Senior Associate, Radca prawny

Anna Zalewska, Associate, Adwokat
">

Wróć do