UOKiK bada rynek odzieżowy | SSW Alert

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postanowił wydłużyć termin postępowania w sprawie koncentracji Vistula Group i spółki Bytom. Uznano bowiem, że dla wydania decyzji konieczne jest przeprowadzenie analizy rynkowej. Rozstrzygnięcie to ma praktyczne znaczenie nie tylko dla łączących się spółek, ale dla całej branży odzieżowej. Przedsiębiorcy działający na szeroko pojętym rynku odzieżowym mogą bowiem spodziewać się, że UOKiK będzie kierował do nich zapytania o informacje i dokumenty konieczne dla przeprowadzenia badania.

Prezes UOKiK może postanowić o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie koncentracji w przypadku gdy uzna, że wymagane jest przeprowadzenie badania rynku. W badaniu takim uczestniczą przedsiębiorcy wytypowani przez UOKiK. Nie można wykluczyć, że UOKiK swoją analizą obejmie szerszy krąg podmiotów niż tylko bezpośrednich konkurentów łączących się przedsiębiorców. Dla UOKiK istotne jest bowiem poznanie całej struktury rynku, a także stopnia koncentracji na nim. W związku z tym w obrębie zainteresowań Urzędu pozostawać mogą także podmioty działające na rynkach powiązanych (np. niższego szczebla), jak chociażby dostawcy, dystrybutorzy czy inni kontrahenci łączących się podmiotów.

W toku badania UOKiK może żądać od przedsiębiorców wszelkich koniecznych informacji oraz dokumentów. Przykładowo, UOKiK żądać może m.in. informacji w zakresie całokształtu relacji handlowych czy wzorów umów dystrybucyjnych czy franczyzowych. W przypadku gdyby w czasie prowadzonego badania, Prezes UOKiK stwierdził jakiekolwiek naruszenia dokonywane przez badanych przedsiębiorców, nawet niezwiązane z przedmiotem danego badania, Prezes UOKiK może wszcząć odrębne postępowanie w takiej sprawie.

Udział w badaniu rynkowym jest obowiązkowy, a na przedsiębiorcę, który nie przekazał wymaganych informacji czy dokumentów bądź udzielił informacji wprowadzających w błąd, Prezes UOKiK może nałożyć kare do 50.000.000,00 EUR. Kara taka może zostać nałożona również w przypadku gdy niepodanie informacji lub wprowadzenie w błąd było nieumyślne.

Mając powyższe na uwadze, rekomendujemy aby na pytania UOKiK odpowiadać z najwyższą starannością, tak by uniknąć ewentualnych zarzutów, które mogłyby skutkować nałożeniem kary pieniężnej.

Jak możemy Państwu pomóc?

SSW świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Oferujemy pełne wsparcie w toku udzielania odpowiedzi na pytania UOKiK. Nasze doświadczenie obejmuje również wdrażanie programów compliance mających na celu zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z prawem konkurencji. W tym zakresie zaproponować możemy weryfikację całokształtu relacji handlowych z konkurentami i kontrahentami przedsiębiorcy, obejmującą także analizę stosowanych wzorów umów. Dzięki zastosowaniu odpowiednich środków zaradczych możliwe jest skuteczne zmniejszenie ryzyka naruszenia prawa konkurencji.    

Jakub Jędrzejewski – Counsel, Radca Prawny

Filip Drgas – Junior Associate

Wróć do