Unijne znaki towarowe i wspólnotowe wzory przemysłowe po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

. Uzyskanie nowych praw – i podtrzymanie istniejących – na terytoriuOd zakończenia okresu przejściowego, tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. ochrona unijnych znaków towarowych oraz wspólnotowych wzorów przemysłowych nie obejmuje terytorium Wielkiej Brytaniim UK będzie wymagało dodatkowych działań przed urzędem ds. własności intelektualnej w „UKIPO”.

Po zakończeniu okresu przejściowego 31 grudnia 2020, tj. od 1 stycznia 2021 uzyskanie i utrzymanie ochrony praw własności intelektualnej w UE i UK będzie następowało zgodnie z opisanymi niżej zasadami.

Zarejestrowane znaki towarowe i wzory przemysłowe

Uprawnieni z unijnych znaków towarowych lub wspólnotowych wzorów przemysłowych automatycznie otrzymają „sklonowane” brytyjskie rejestracje.

Zgodnie z postanowieniami umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej wszystkie unijne znaki towarowe oraz wspólnotowe wzory przemysłowe, które do 31 grudnia 2020 r. będą zarejestrowane w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej („EUIPO”), od 1 stycznia 2021 r. będą automatycznie posiadały swój odpowiednik w rejestrze krajowych znaków towarowych UK z taką samą datą zgłoszenia, rejestracji, pierwszeństwa oraz identycznym wykazem towarów i usług. Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2021 r. uprawnieni do unijnego znaku towarowego lub wspólnotowego wzoru przemysłowego, będą korzystali z podwójnego prawa, tj.:

Rozwiązanie to ma nie wiązać się z żadnymi dodatkowymi czynnościami i kosztami po stronie uprawnionych.

Zgłoszone znaki towarowe i wzory przemysłowe

Podmioty, które dokonały zgłoszenia unijnych znaków towarowych lub wspólnotowych wzorów przemysłowych będą miały 9 miesięcy na złożenie wniosku o krajowe brytyjskie ZT odpowiadające wszelkim nierozstrzygniętym wnioskom o EUTM.

Unijne znaki towarowe oraz wspólnotowe wzory przemysłowe, które do 31.12.2020 nie uzyskają statusu „zarejestrowany”, czyli będą nadal w fazie zgłoszeniowej, nie zostaną automatycznie „sklonowane” jako krajowe (brytyjskie) prawa. Zgłaszający zainteresowani rejestracją praw również w UK, będą musieli złożyć odpowiednie wnioski w terminie 9 miesięcy od dnia wyjścia UK z Unii Europejskiej (licząc od 31 grudnia 2020 r.) to jest do końca września 2021 r.

Procedura wymaga terminowego złożenia odpowiedniego wniosku. Zgodnie z zapewnieniami, spełnienie warunku poskutkuje zachowaniem daty pierwszeństwa wskazanej w EUIPO, nadanej zgłoszonym znakom i wzorom. Warunkiem jest, aby wnioskowany znak towarowy czy też wzór przemysłowy były identyczne ze zgłoszeniami w EUIPO.

Istotną zmianą pomiędzy prawami będącymi w fazie zgłoszenia a zarejestrowanymi unijnymi znakami towarowymi i wspólnotowymi wzorami przemysłowymi będzie obowiązek uiszczenia dodatkowych opłat urzędowych w procedurze krajowej przed UKIPO oraz konieczność działania przez brytyjskiego pełnomocnika.

W przypadku każdego nowego zgłoszenia znaku towarowego w UK, w tym zgłoszeń w UK opartych na oczekujących zgłoszeniach znaków towarowych w EUIPO, obowiązują standardowe opłaty za zgłoszenie.

Wszystkie inne wymagania dotyczące aplikacji i uzyskania ochrony będą zgodne z obowiązującymi w UK przepisami i wymogami UKIPO. Istniejące daty zgłoszenia i daty pierwszeństwa ze zgłoszenia UE będą miały zastosowanie do powstałego zgłoszenia w UK, jeśli zostanie ono złożone terminowo.

Jeśli do 30 września 2021 r. nie zostaną podjęte żadne działania względem znaku towarowego lub wzoru przemysłowego zgłoszonego w EUIPO, posiadacz praw do znaku towarowego w UE straci możliwość ubiegania się o zgłoszenie znaku towarowego w UK w oparciu o oczekujące w EUIPO na dzień 31 grudnia 2020 r.  zgłoszenie. W takim przypadku, podmiot chcący zarejestrować znak lub wzór także w UK będzie musiał zgłosić znak zgodnie z procedurą przewidzianą tamtejszym prawem, bez zachowania np. daty pierwszeństwa ze zgłoszenia znaku w EUIPO.

Przedłużanie praw ochronnych do zarejestrowanych znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Przedłużanie ochrony „sklonowanych” zarejestrowanych znaków towarowych i wzorów przemysłowych (wcześniejszych unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych) będzie wymagało uiszczenia dodatkowych opłat na rzecz „UKIPO”.

Warto podkreślić, że dotychczas, w celu skutecznego przedłużenia prawa na kolejny okres ochrony w 28 krajach konieczne było jedynie dokonanie opłaty urzędowej w wysokości 850 EUR za unijny znak towarowy w jednej klasie towarów/usług oraz 90 EUR za odnowienie wspólnotowego wzoru przemysłowego za pierwszy okres przedłużenia ważności jednego wzoru.

Po 31.12.2020 właściciele „sklonowanych” znaków towarowych i wzorów przemysłowych będą zobowiązani do zapłaty opłat urzędowych zarówno do EUIPO (przedłużenie ochrony w zakresie 27 państw UE) oraz dokonania osobnego przedłużenia w UKIPO (przedłużenie ochrony w UK). Na tę chwilę nie zostały podane jeszcze stawki urzędowe odnoszące się do przedłużeń „nowych” praw.

Wróć do