UKNF opublikował stanowisko dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych

W dniu 14 kwietnia 2022 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował stanowisko dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych przy składaniu oświadczenia o ładzie korporacyjnym za rok 2021.

Emitenci są zobowiązani do przekazywania do publicznej wiadomości sprawozdania ze swojej działalności w okresie objętym raportem rocznym, którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego. Oświadczenie to powinno m.in. zawierać wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

W związku z tym, że od 1 lipca 2021 roku obowiązuje nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego dla spółek giełdowych (Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021), UKNF wskazał, że przy publikowaniu sprawozdania z działalności emitenta, należy stosować zasady ładu korporacyjnego obowiązujące w momencie składania oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego. W związku z powyższym, UKNF stoi na stanowisku, że oświadczenie składane przez emitenta od 1 lipca 2021 roku powinno uwzględniać zasady ładu korporacyjnego przedstawione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Ze stanowiskiem UKNF można zapoznać się tutaj: Stanowisko_dot_stosowania_Dobrych_Praktyk_Spolek_Notowanych_77764.pdf (knf.gov.pl)

Wróć do