„Uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru” – artykuł Łukasza Cudnego w Przeglądzie Prawa Handlowego

W artykule, który ukazał się w kwietniowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego, Łukasz Cudny przedstawił rozległą analizę instytucji uchwały zezwalającej na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy zawiązaniu spółki, względnie sprawowaniu zarządu lub nadzoru w spółce kapitałowej.

Zagadnienie uchwały zezwalającej na pociągnięcie do odpowiedzialności piastuna organu bądź założyciela spółki do tej pory nie było szczegółowo opisywane. Autor więc skupił się na tym zagadnieniu, gdyż ono ogniskuje w sobie kwestie zasad ładu korporacyjnego oraz odpowiedzialności odszkodowawczej.

Wróć do