Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie, w jakim umożliwiają uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem | TAX Alert

Trybunał Konstytucyjny w dniu 13 grudnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt SK 48/15 wydał wyrok, w którym zakwestionował dotychczasową, niekorzystną dla podatników wykładnię stosowaną przez organy podatkowe i sądy administracyjne co do kwalifikacji obiektu budowlanego do kategorii budynku lub budowli.

Zgodnie z dotychczasową praktyką, szereg obiektów, które spełniały przesłanki do uznania ich za budynki zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – takie jak np. silosy czy kontenery telekomunikacyjne – były kwalifikowane jako budowle, ze względu na ich przeznaczenie, funkcje, wyposażenie oraz sposób i możliwość wykorzystania. Taka praktyka skutkowała często koniecznością zapłaty znacznie wyższego podatku – od wartość zamiast od powierzchni użytkowej takiego obiektu.

Trybunał uznał za niekonstytucyjne przepisy art. 2 ust. 1 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie, w jakim dopuszczają one stosowanie takich pozaustawowych przesłanek dotyczących funkcji lub przeznaczenia przy kwalifikacji danego obiektu budowlanego.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pozwala na wznowienie prawomocnie zakończonych postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych, w których organy podatkowe pominęły przy orzekaniu fakt posiadania przez dany obiekt cech budynku, lecz zakwalifikowały go do budowli i w konsekwencji naliczyły wyższy podatek. Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego powinien zostać złożony w terminie miesiąca, a wniosek o wznowienie postępowania sądowego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

W związku z tym, zachęcamy Państwa do zweryfikowania, czy posiadane przez Państwa nieruchomości nie były kwalifikowane dla celów opodatkowania jako budowle, pomimo posiadania cech budynku.
Zapraszamy do kontaktu, jeżeli mieliby Państwo pytania co do wpływu wyroku Trybunału Konstytucyjnego na opodatkowanie posiadanych przez Państwa nieruchomości.

Patrycja Goździowska – Partner, Doradca podatkowy
Tomasz Wickel – Partner, Radca Prawny, Doradca podatkowy
Marcin Muchowski – Senior Associate, Doradca podatkowy

Wróć do