Termin na złożenie powiadomienia w zakresie obowiązku CbC-P coraz bliżej

Jaki jest termin na złożenie powiadomienia CbC-P?

Powiadomienie CbC-P składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów. Oznacza to, że w wyniku wprowadzenia raportowania Country-by-Country (CbC-R) duże międzynarodowe grupy kapitałowe, których rok obrotowy równy jest kalendarzowemu będą zobowiązane do 31 marca 2022 r. do udostępnienia Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej CbC-P za rok 2021. W powiadomieniu należy wskazać jednostkę raportującą za 2021 r. 

Kto został objęty obowiązkiem sprawozdawczym?

Do złożenia powiadomienia CbC-P jest zobowiązana każda jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, w przypadku gdy jej wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy, a skonsolidowane przychody grupy w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 3 250 000 000 PLN (w przypadku gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w złotych) albo 750 mln EUR lub równowartość tej kwoty, przeliczonej według zasad wskazanych w Ustawie o wymianie informacji podatkowych (w pozostałych przypadkach). W takiej sytuacji jednostka powiadamia, że: 

  • sama jest jednostką dominującą lub jednostką wyznaczoną do przygotowania i złożenia CbC-R dla całej grupy, albo  
  • jest jednostką należącą do grupy zobowiązanej do składania raportu CbC-R i jako taka w swoim powiadomieniu CbC-P wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie złożony raport CbC-R.  

Jaka jest forma złożenia powiadomienia CbC-P?

Powiadomienie CbC-P składane jest wyłącznie elektronicznie (przez system e-Deklaracje) bez względu na rok obrotowy podmiotu składającego. Nie ma możliwości podpisania Powiadomienia CbC-P podpisem zaufanym oraz przesłania go za pomocą platformy ePUAP.  

Wzór powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (CbC-P) został udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod wskazanym linkiem e-Deklaracje 

W przypadku składania Powiadomienia CbC-P za 2021 r. właściwym formularzem będzie CbC-P(2).  

Jakie sankcje grożą za niedopełnienie obowiązku raportowania?

Na podatnika, który nie dopełnił obowiązku złożenia Powiadomienia CbC-P w wyznaczonym terminie, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może nałożyć karę pieniężną wynoszącą nawet 1 milion złotych. 

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie raportowania CBC zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami. 

Wróć do