Tarcza Antykryzysowa: podatki i pomoc publiczna

Rząd opracowuje projekt pakietu legislacyjnego, który ma wdrożyć w życie tzw. gospodarczą i społeczną tarczę antykryzysową dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Publikujemy poniżej podsumowanie dotychczas ujawnionych informacji nt. przewidywanych środków podatkowych oraz płynnościowych. Z uwagi na to, że wydają się one dalece niesatysfakcjonujące dla wielu przedsiębiorców, przewidujemy, że pakiet będzie ewoluował, zanim przyjmie formę ostatecznej legislacji.

Zmiany przepisów podatkowych

Do istotnych zmian podatkowych, które są planowane w projekcie, należą m.in.:

Prawo do wstecznego rozliczenia straty w CIT i PIT za 2020 r.

Przedsiębiorcy mają uzyskać prawo do jednorazowego obniżenia podstawy opodatkowania CIT w 2019 r. o wysokość straty poniesionej w 2020 r., o ile strata będzie spowodowana pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Warunek ten ma być określony jako procentowa różnica przychodów podatnika za 2019 r. i 2020 r. Warunek ten nie będzie jednak dotyczył podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą w branżach najbardziej dotkniętych pandemią wirusa SARS-CoV-2 (m.in. transport i turystyka). Aby skorzystać z tego prawa, podatnik będzie musiał dokonać korekty zeznania podatkowego za 2019 r.

Ponadto prawo do preferencyjnego rozliczenia straty ustawodawca ma przyznać również osobom fizycznym opodatkowanym podatkiem PIT.

Zwolnienie z podatku kwot przekazanych przedsiębiorcom tytułem wsparcia

Wolne od podatku dochodowego mają być także:

  • kwoty wsparcia gwarancyjnego,
  • dopłaty do kredytów
  • dopłaty do oprocentowania kredytów

przyznane na podstawie przedmiotowej ustawy i otrzymane w 2020 r. przez podatników podatku CIT oraz prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podatników podatku PIT.

Odroczenie w czasie obowiązku zapłaty zaliczek na PIT

Płatnicy podatku PIT, którzy z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne, będą mogli skorzystać z odroczenia. Zaliczki na podatek PIT, pobrane w marcu i w kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku pracy, a także od przychodów z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, będą mogli oni przekazać do 1 czerwca 2020 r.

Fakultatywne zwolnienie z podatku od nieruchomości

Rady gminy będą mogły, w drodze uchwały, wprowadzić zwolnienia z podatku od nieruchomości za część roku 2020 dla gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez wskazane grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Ponadto wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie mógł, w drodze zarządzenia, przedłużyć tym grupom przedsiębiorców terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., jednak nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

Zwolnienie z PCC umów pożyczek zawieranych przez poszkodowanych przedsiębiorców

Umowy pożyczki zawierane do 31 sierpnia 2020 r. przez przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, mają zostać zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wyłączenie kredytów udzielonych przez banki poszkodowanym przedsiębiorcom z podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych

Banki nie będą musiały wliczać do podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych wartości aktywów wynikających z umów kredytów udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2, zawartych od momentu wejścia w życie przedmiotowej ustawy do 31 sierpnia 2020 r.

Odłożenie w czasie obowiązku składania nowego JPK_VAT

Obowiązek składania JPK_VAT w nowej formie (zawierającej m.in. deklarację VAT-7), dotyczący dużych przedsiębiorców ma zostać przesunięty do 1 lipca 2020 r. Przypomnijmy, że miał on obowiązywać już od 1 kwietnia 2020 r., jednak z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2 termin ten zostanie przesunięty.

Preferencyjne odliczenie darowizn na cele przeciwdziałania pandemii wirusa SARS-CoV-2 od dochodu podatkowego w PIT i CIT

Podatnicy podatku PIT i podatnicy podatku CIT, którzy przekazali w 2020 r. darowizny na przeciwdziałanie pandemii wirusa SARS-CoV-2, będą mogli odliczyć od dochodu do opodatkowania całość kwot tych darowizn. Warunkiem jest wpłacenie darowizn na rzecz wymienionych w ustawie podmiotów (przypomnijmy, że co do zasady dla odliczeń darowizn od dochodu podatkowego stosuje się limity: odpowiednio 6% i 10% dochodu).

Brak opłaty prolongacyjnej przy odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty

Organ podatkowy nie będzie ustalał opłaty prolongacyjnej od kwoty podatku lub zaległości podatkowej przy wydawaniu decyzji dotyczących:

  • odroczenia terminu płatności podatku
  • rozłożenia zapłaty podatku na raty
  • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Warunkiem jest, aby decyzja dotyczyła podatku stanowiącego dochód budżetu państwa, a wniosek zostanie złożony przez podatnika po wejściu w życie przedmiotowej ustawy.

Wydłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnej

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy, trzymiesięczny termin ma zostać przedłużony o miesiąc. Dodatkowo Minister Finansów, w drodze rozporządzenia, będzie mógł przedłużyć ten termin o kolejne okresy, jednak nie więcej niż o trzy miesiące.

Elementy tarczy antykryzysowej o charakterze płynnościowym (pomoc publiczna)

Na chwilę obecną opublikowano bliższe informacje na temat następujących instrumentów Tarczy Antykryzysowej o charakterze płynnościowym (stanowiących potencjalną pomoc publiczną):

Gwarancje kredytowe

Bank Gospodarstwa Krajowego ma udzielać gwarancji w formule pomocy de minimis. Gwarancją objęte będzie do 80% wartości kredytu, jednak nie więcej niż do kwoty 3,5 mln zł.

Pożyczki dla mikrofirm

Mikroprzedsiębiorcy (do 9 zatrudnionych) mają uzyskać niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy do kwoty 5 tys. zł na okres 12 miesięcy pod warunkiem braku redukcji zatrudnienia.

Refinansowanie leasingu z ARP

Firmy transportowe uzyskają możliwość refinansowania leasingów w komercyjnych towarzystwach leasingowych z karencją w spłacie do 12 miesięcy. Kwota refinansowania leasingu ma wynieść do 5 mln zł netto na okres do 6 lat.

Pożyczki na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym z ARP

W ramach tych pożyczek będzie możliwość uzyskania kwoty od 0,8 do 5 mln zł; okres finansowania do 6 lat; karencja w spłacie: do 15 m-cy

Pożyczki na finansowanie wynagrodzeń dla MŚP z ARP

Pożyczki na ten cel będą przysługiwały na okres do 2 lat, przy czym wynagrodzenia będą wypłacane bezpośrednio pracownikom. Karencja: do 12 m-cy.

W miarę publikowania kolejnych szczegółów będziemy Państwa informować na bieżąco. Warto podkreślić, że KE w trybie pilnym przyjęła wczoraj pakiet przepisów liberalizujących unijne prawo pomocy publicznej w związku z epidemią. W kolejnym alercie postaramy się przybliżyć Państwu uwarunkowania prawne skorzystania z awaryjnych środków pomocowych oraz ich relację do dotychczas wykorzystanej pomocy publicznej a także obowiązujących limitów.

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zmian w prawie podatkowym lub w zakresie pomocy publicznej, wynikających z przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii wirusa SARS-CoV-2, zachęcamy Państwa do kontaktu. Pomożemy w skorzystaniu z preferencji, ulg podatkowych i innych form pomocy publicznej mających na celu wsparcie Państwa biznesu w obliczu recesji gospodarczej spowodowanej COVID-19.

Wróć do