Tarcza antykryzysowa 3.0: Terminy procesowe i sądowe znowu zaczną swój bieg

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Sejm przekazał do Senatu kolejną ustawę zmieniającą Tarczę antykryzysową (tzw. Tarcza antykryzysowa 3.0). Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię biegu terminów procesowych i sądowych.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Tarczy antykryzysowej, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w:

  1. postępowaniach sądowoadministracyjnych,
  2. postępowaniach podatkowych i kontrolach podatkowych,
  3. kontrolach celno-skarbowych,
  4. postępowaniach egzekucyjnych,

– nie rozpoczynał się, a rozpoczęty uległ zawieszeniu (art. 15zzs).

Jednakże, zgodnie z zapisami tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0 powyższy przepis zostanie uchylony. Wejście w życie Tarczy antykryzysowej 3.0 oznaczałoby zatem rozpoczęcie lub wznowienie biegu zawieszonych dotychczas, terminów procesowych i sądowych. Początek biegu terminów procesowych i sądowych rozpocznie się lub zacznie biec dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Z naszej praktyki wynika, że w trakcie trwania zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych, na mocy obecnie obowiązujących przepisów, organy podatkowe wysyłały do podatników m.in. wezwania w ramach toczących się postępowań podatkowych, a sądy administracyjne wydawały przede wszystkim wyroki w trybie uproszczonym. Przywrócenie biegu terminów procesowych i sądowych będzie wiązało się z koniecznością przygotowania i wniesienia stosownych pism procesowych przez podatników, np. odpowiedzi na wezwanie, czy skargi do właściwego sądu administracyjnego. Na taką okoliczność warto przygotować się już teraz, aby nie dopuścić do złożenia pisma procesowego po terminie.

Tarcza antykryzysowa 3.0, w jej aktualnym brzmieniu, nie przywraca jednak ani nie rozpoczyna biegu terminów na przekazanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym. Omawiane przepisy mogą ulec jeszcze zmianie na etapie senackim, dlatego też będziemy Państwa na bieżąco informować o wszelkich zmianach w prawie podatkowym, związanych z pandemią COVID-19.

Wróć do