Sejm uchwalił nowy „podatek” dla najbogatszych

We wtorek wieczorem Sejm uchwalił bez poprawek Ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Źródłem przychodów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma być przede wszystkim część składki na Fundusz Pracy oraz tzw. danina solidarnościowa, która ma zostać wpisana do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Danina solidarnościowa będzie nakładana na osoby fizyczne w wysokości 4 % nadwyżki ponad 1 000 000 zł sumy dochodów za rok podatkowy (po ich pomniejszeniu o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne). Bez względu na nomenklaturę, w praktyce oznacza to wprowadzenie kolejnej, 23% stawki PIT dla dochodów powyżej 1 000 000 zł.

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej będą stanowiły zarówno dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jak również dochody z działalności gospodarczej opodatkowane 19% liniową stawką PIT, dochody kapitałowe oraz dochody zagranicznych spółek kontrolowanych CFC.

Środki z daniny solidarnościowej mają być przekazywane do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Wróć do