Komisja Europejska przyjęła standardy raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju ESRS

Prawo Unii Europejskiej obliguje podmioty zarejestrowane w krajach wspólnoty do zawierania w sprawozdaniu z działalności informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem (dalej „raporty w zakresie zrównoważonego rozwoju”).

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dalej „Dyrektywa CSRD”) raporty w zakresie zrównoważonego rozwoju będą musiały sporządzać:

 • duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 500 pracowników, które są jednostkami interesu publicznego (podmioty objęte raportowaniem na gruncie dyrektywy NFRD[1]) od roku obrotowego 2024;
 • duże przedsiębiorstwa[2] od roku obrotowego 2025;
 • notowane małe i średnie przedsiębiorstwa od roku obrotowego 2026.

Przekazywanie tych informacji musi odbywać się zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (dalej „ESRS”). Komisja Europejska przyjmuje ESRS w drodze aktów delegowanych.

W dniu 31.07.2023 r. Komisja Europejska przyjęła tzw. rozporządzenie delegowane uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli de facto pierwszy zestaw ESRS[3].

Zawarte w tym pierwszym zestawie ESRS mają zastosowanie do wszystkich jednostek objętych zakresem Dyrektywy CSRD niezależnie od sektora lub sektorów, w których dana jednostka prowadzi działalność.

Przedsiębiorcy zobowiązani muszą przeprowadzić ocenę istotności wszystkich standardów i wszystkich wymogów dotyczących ujawniania informacji oraz danych w ramach każdego standardu, z wyjątkiem wymogów dotyczących ujawniania informacji określonych w standardzie „Ogólne ujawnianie informacji”.

Pierwszy zestaw ESRS stosuje się na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą o rachunkowości.

W akcie przyjęto następujące standardy:

 • przekrojowe
  • ESRS 1 Wymogi ogólne
  • ESRS 2 Ogólne ujawnianie informacji
 • dotyczące kwestii z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego
  • ESRS E1 Zmiana klimatu
  • ESRS E2 Zanieczyszczenie
  • ESRS E3 Woda i zasoby morskie
  • ESRS E4 Różnorodność biologiczna i ekosystemy
  • ESRS E5 Wykorzystanie zasobów oraz gospodarka o obiegu zamkniętym
  • ESRS S1 Właśni pracownicy
  • ESRS S2 Pracownicy w łańcuchu wartości
  • ESRS S3 Dotknięte społeczności
  • ESRS S4 Konsumenci i użytkownicy końcowi
  • ESRS G1 Prowadzenie działalności gospodarczej

Załącznik II zawiera definicje, z których należy korzystać do celów przeprowadzenia sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z ESRS.

ESRS 1 („Wymogi ogólne”) określa zasady, które należy stosować przy raportowaniu zgodnie z CSRD i sam w sobie nie określa szczegółowych wymogów dotyczących ujawniania informacji. ESRS 2 („Ogólne informacje”) określa informacje, które należy ujawnić niezależnie od tego, która kwestia zrównoważonego rozwoju jest rozważana. ESRS 2 jest obowiązkowy dla wszystkich spółek objętych zakresem Dyrektywy CSRD.

Wszystkie pozostałe standardy podlegają ocenie istotności. Oznacza to, że firma przekaże tylko informacje, która są ocenione zgodnie z zasadą podwójnej istotności i może pominąć te informacje, które nie są istotne dla jej modelu biznesowego i działalności.

Standardy zobowiązują jednostki do przeprowadzenia rzetelnej oceny istotności w celu zapewnienia ujawnienia wszystkich informacji niezbędnych do osiągnięcia celów i spełnienia wymogów dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Proces oceny istotności zakładu podlega zewnętrznej weryfikacji zgodnie z przepisami dyrektywy o rachunkowości.

Dodatkowo:

 • Jednostki zatrudniające <750 pracowników mogą pominąć: dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych zakresu 3 oraz wymogi dotyczące ujawniania informacji dotyczących „własnych pracowników” w pierwszym roku stosowania standardów oraz wymogi dotyczące różnorodności biologicznej i osób zatrudnionych w łańcuchu wartości, dotkniętych społeczności, a także konsumentów i użytkowników końcowych w pierwszych dwóch latach stosowania standardów;
 • Wszystkie jednostki mogą pominąć następujące informacje w pierwszym roku stosowania standardów: antycypowane skutki finansowe powiązane z kwestiami środowiskowymi innymi niż klimat (zanieczyszczenie, woda, różnorodność biologiczna i wykorzystanie zasobów) oraz niektóre punkty danych związane z własnymi pracownikami jednostek (ochrona socjalna, osoby z niepełnosprawnościami, problemy zdrowotne związane z praca i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym).

Jak przygotować się do raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju:

1 Krok: Zidentyfikowanie czy dotyczy nas obowiązek raportowania oraz za jaki okres mamy złożyć pierwszy raport w zakresie zrównoważonego rozwoju.

2 Krok: Zapoznanie się ze standardami ESRS oraz weryfikacja istotności poszczególnych standardów. Wyznaczenie zespołów lub osób dedykowanych do poszczególnych standardów.

3 Krok: Identyfikacja sposobu gromadzenia oraz raportowania istotnych dla naszego przedsiębiorstwa standardów.

4 Krok: Przygotowanie do gromadzenia danych.

5 Krok: Gromadzenie danych.

6 Krok: Raportowanie zgodnie z ESRS.

[1]Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

[2] Duże przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa które, na dzień bilansowy jednostki dominującej spełniają co najmniej 2 z 3 kryteriów, tj. zatrudnienie powyżej 250 pracowników, 20 mln EUR sumy bilansowej, 40 mln EUR przychodów netto.

[3] W Dyrektywie CSRD nałożono na Komisję obowiązek przyjęcia do czerwca 2024 r. standardów sektorowych, proporcjonalnych standardów dla MŚP notowanych na rynku regulowanym oraz standardów dla spółek spoza UE.

Wróć do