Przekształcenie użytkowania wieczystego na gruntach mieszkalnych w prawo własności

Rząd przyjął projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Zgodnie z projektem, od 1 stycznia 2019 r., prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi z mocy prawa zostanie przekształcone w prawo własności gruntu na rzecz właścicieli domów i lokali.

Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów zobowiązane będą jednak do uiszczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Opłata co do zasady płatna będzie w formie rocznej, przez okres 20 lat. Projekt w zakłada szereg bonifikat dla osób, które zdecydują się na dokonanie opłaty przekształceniowej jednorazowo w ciągu 5 lat od przekształcenia użytkowania wieczystego (60% jeżeli opłata zostanie dokonania w ciągu roku od przekształcenia, z każdym kolejnym rokiem wartość bonifikaty zmniejsza się o 10%). Warto zaznaczyć, że projekt przewiduje system bonifikat dla przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. Przy przekształceniu użytkowania wieczystego na nieruchomościach gminnych, o wysokości i formach bonifikat mają decydować samorządy we własnym zakresie.

Własność gruntów w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie ustalana na podstawie zaświadczenia wydawanego przez organy reprezentujące dotychczasowych właścicieli gruntów – Skarb Państwa oraz gminy. Wpisy mają być wolne od opłat sądowych.

Według założeń, projekt powinien obecnie trafić pod obrady Sejmu oraz wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje jednocześnie nad rozwiązaniem dotyczącym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na gruntach komercyjnych, które najpierw wymaga dokonania ustaleń z Komisją Europejską.

Wróć do