Projekt zmian w ustawach o PIT i CIT oraz Ordynacji podatkowej.

W dniu 24 sierpnia 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt zmian w ustawach o PIT i CIT oraz Ordynacji podatkowej. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.

Najistotniejsze zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia:

1)    opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków w związku z przeniesieniem przez podatnika do innego państwa aktywów lub rezydencji (exit tax). Nowy podatek ma dotyczyć dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik podlegał opodatkowaniu w Polsce, ale ze względu na zmianę rezydencji Polska utraci prawo do ich opodatkowania. Podatkiem zostaną objęte osoby prawne oraz osoby fizyczne, w tym również osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Stawka podatku ma wynosić 19%, a w niektórych przypadkach 3%.

2)    ujednolicenia zasad rozliczania kosztów związanych z korzystaniem z samochodów osobowych dla aut stanowiących środki trwałe, jak i użytkowanych w ramach leasingu i najmu. Wprawdzie podwyższany jest do 150 tys. zł limit wartości samochodu, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych oraz zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów składki ubezpieczeniowej (limit będzie dotyczył także rat leasingowych oraz czynszu najmu), jednak pełne zaliczenie wydatków na samochód będzie wymagało prowadzenia szczegółowej ewidencji przejazdów takiej jak dla celów pełnego odliczenia VAT. Brak prowadzenia ewidencji oznaczał będzie automatycznie użytek mieszany (prywatno/służbowy). W ramach użytku mieszanego będzie możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zaledwie 50% wydatków. Zgodnie z przepisami przejściowymi, projektowane przepisy obejmą od końca 2020 r. również umowy leasingu i najmu zawarte przed opublikowaniem nowelizacji.

3)    dodatkowego zobowiązania podatkowego związanego z unikaniem opodatkowania, zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści, przepisów o cenach transferowych oraz tzw. małych klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania. Organ podatkowy stosując powyższe przepisy będzie miał obowiązek ustalić dodatkowe zobowiązanie w wysokości 10%, a w niektórych przypadkach nawet 40% korzyści podatkowej, którą podatnik miał osiągnąć. W szczególnych okolicznościach stawki te mogą zostać podwojone.

4)    objęcia fundacji, trustów i innych podobnych podmiotów obowiązkami właściwymi dla zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

5)    regulacji zgodnie, z którą pobór tzw. podatku u źródła (WHT) od wypłat na rzecz jednego podatnika przekraczających 2 mln zł w skali roku, następować ma bez uwzględnienia możliwości zwolnienia z opodatkowania lub obniżenia stawki podatku przewidzianych umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Projekt przewiduje zasady zwrotu tak nadpłaconego podatku na wniosek podatnika. Odstąpić od tej metody rozliczania WHT można będzie pod warunkiem złożenia przez kierownika jednostki oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej o nieistnieniu okoliczności wykluczających możliwość skorzystania z preferencyjnych metod opodatkowania.

6)    preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej w ramach tzw. „innovation box”. Projekt przewiduje opodatkowanie przychodów z należności licencyjnych oraz sprzedaży praw własności intelektualnej stawką w wysokości 5%.

7)    obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%. Opodatkowane obniżoną stawką podatkową mają zostać dochody z działalności operacyjnej. Będą mogli z niej skorzystać podatnicy, których roczne przychody nie przekraczają 1,2 mln EUR.

8)    możliwości podwyższania kosztów uzyskania przychodów o hipotetyczne koszty pozyskania kapitału zewnętrznego, w przypadku gdy źródłem finansowania są dopłaty wnoszone przez wspólników lub tzw. zyski zatrzymane (notional interest deduction). Do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć hipotetyczne odsetki do wysokości 250 tys. zł.

9)    uregulowania zasad opodatkowania dochodów z walut wirtualnych. Dochody z obrotu walutami zostaną opodatkowane na zasadach właściwych dla kapitałów pieniężnych. Wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi będzie obojętna podatkowo. Zostaną wprowadzone również regulacje dotyczące opodatkowania „kopania” walut.

10)  obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR).

 

Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach procesu legislacyjnego.

Jeżeli już na tym etapie są Państwo zainteresowani omówieniem potencjalnych skutków wprowadzenia proponowanych zmian, zapraszamy do kontaktu.

Wróć do