Projekt zmian w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2018 | SSW Tax Alert

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt zmian do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych, które miałyby wejść w życie już od 1 stycznia 2018 r. Poniżej prezentujemy zestawienie najistotniejszych zaproponowanych zmian:

  • rozróżnienie źródeł przychodów w CIT na zyski kapitałowe i pozostałe źródła z jednoczesnym wyłączeniem możliwości kompensowania dochodów osiąganych w ramach jednego z tych źródeł ze stratami poniesionymi w drugim;
  • zmiana zasad rozliczania odsetek od finansowania dłużnego – ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od finansowania niezależnie od statusu podmiotu udzielającego takiego finansowania (podmiot z grupy, zewnętrzna instytucja finansowa, podmiot zewnętrzny) do wysokości 30% specyficznie zdefiniowanej EBITDA podatkowej; to ograniczenie zastąpić ma dotychczasowe przepisy dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji,
  • wprowadzenie ograniczenia możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na nabycie usług niematerialnych (np. usług doradczych, księgowych, badania rynku, marketingowych, reklamowych) do wartości stanowiącej sumę kwoty 1,2 mln PLN i 5% podstawy opodatkowania powiększonej o amortyzację i przychody finansowe, a pomniejszonej o koszty finansowania,
  • wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego wobec podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości – opodatkowanie nieruchomości komercyjnych, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł podatkiem dochodowym wg stawki 0,042% miesięcznie,
  • zmiana sposobu opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach programów motywacyjnych i objęcie ich skalą podatkową – realizacja praw z pochodnych instrumentów finansowych uzyskiwanych w ramach programów motywacyjnych będzie traktowana jako przychód ze stosunku pracy lub z działalności wykonywanej osobiście opodatkowany wg skali podatkowej (18% i 32%),
  • wykluczenie możliwości dokonywania przez osoby fizyczne odpisów amortyzacyjnych od składników majątku otrzymanych nieodpłatnie – do kosztów uzyskania przychodów nie będą mogły zostać zaliczone odpisy amortyzacyjne od składników majątku otrzymanych w drodze spadku lub darowizny,
  • modyfikacja przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) – zmiana kryteriów oceny zagranicznego podmiotu jako podmiotu CFC (obniżenie dotychczasowego progu osiąganych przez CFC kwalifikowanych dochodów w stosunku do pozostałych dochodów w dochodach spółki z 50% do 33%, wprowadzenie efektywnej zamiast nominalnej stawki podatku dochodowego, podwyższenie zakresu procentowego posiadanych udziałów z 25% do 50%).

Projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym znajduje się na etapie konsultacji społecznych, co oznacza, iż może podlegać jeszcze istotnym modyfikacjom. O kolejnych modyfikacjach projektu będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Jeżeli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowym omówieniem przedstawionych zmian lub też określeniem ich wpływu na prowadzoną przez Państwa działalność, prosimy o kontakt.

 

Autorzy:

Patrycja Goździowska, Partner, Doradca podatkowy

Tomasz Wickel, Partner, Radca prawny

Wróć do