Projekt ustawy o statusie artysty zawodowego

Pod koniec ubiegłego roku w wykazie sejmowych prac legislacyjny pojawił się nowy projekt aktu prawnego istotny z punktu widzenia prawa autorskiego: projekt ustawy o statusie artysty zawodowego.

Projekt jest powrotem do koncepcji przedstawianych przez Ministerstwo Kultury w pierwszej połowie 2020 roku. Wtedy proces legislacyjny został wstrzymany, teraz podjęto kolejną próbę regulacji tej materii – tym razem z inicjatywy Koalicji Obywatelskiej. Wnioskodawcy uzasadniają, że celem projektowanych regulacji jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa socjalnego artystów i twórców w Polsce oraz zapewnienie warunków do nieskrępowanej wolności twórczej.

Jakie nowości wprowadza projekt?

Przewiduje przede wszystkim regulację statusu zawodowego artysty i uprawnień z niego wynikających, utworzenie Polskiej Izby Artystów, a także regulacji minimalnej (1%) i maksymalnej (6%) wysokości opłaty tzw. reprograficznej, o której mowa w art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dotychczas prawo nie przewidywało minimalnej wysokości opłaty, natomiast jej górna granica wynosiła 3%. Jednocześnie, obowiązek uiszczania opłaty reprograficznej ma zostać rozszerzony na dodatkową generalną kategorię: komputerów, tabletów, telefonów, telewizorów z funkcją „smart-TV” i innych urządzeń elektronicznych umożliwiających korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych.

Jakie będą kompetencje Polskiej Izby Artystów?

Do zadań Polskiej Izby Artystów mają należeć między innymi rozpatrywanie spraw związanych z potwierdzaniem i weryfikowaniem statusu artysty zawodowego i wsparciem opłacania przez artystów zawodowych składek na ubezpieczenia społeczne. Izba prowadzić będzie rejestr artystów zawodowych, wydawać im Karty Artysty Zawodowego oraz zapewniać dla nich wsparcie socjalne. Ponadto, Polska Izba Artystów ma wspierać twórczość i działalność artystyczną oraz prowadzić badania działalności wydawniczej oraz szkoleniowej.

 Kto według projektu ustawy może zostać uznany artystą zawodowym?

  • absolwent studiów II stopnia uczelni artystycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych;
  • osoby fizyczne, które wykażą̨ osiąganie dochodu na określonym poziomie z wykonywanej działalności artystycznej lub twórczej w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku o potwierdzenie statusu artysty zawodowego;
  • osoby fizyczne, które nie wykażą̨ osiągania dochodu, o którym mowa powyżej, a które mają udokumentowany dorobek artystyczny, potwierdzony przez organizację reprezentatywną.

Dopłaty oraz Fundusz Wsparcia Artystów Zawodowych

Projekt ustawy przewiduje dopłaty dla artystów zawodowych, których przeciętny miesięczny dochód był niższy niż̇ przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dopłata będzie mogła być przyznana też niezależnie od osiąganych dochodów artystom zawodowym będącym absolwentami studiów II stopnia uczelni artystycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych w ciągu pięciu lat następujących bezpośrednio po ukończeniu tej edukacji.

W celu współfinansowania składek zawodowych przewiduje się powołanie Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Fundusz będzie uzyskiwał przychody m.in. z dotacji celowych z budżetu państwa oraz opłat reprograficznych.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Wróć do