Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W piątek 13 lipca 2018 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Projekt przewiduje utworzenie nowej instytucji pod nazwą Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, która będzie finansowana z dwóch nowych danin.

Pierwszą jest tzw. danina solidarnościowa. Będą nią obciążone osoby fizyczne, których roczne dochody m.in. z tytułu stosunku pracy, kontraktów menedżerskich, prowadzenia działalności gospodarczej i zbycia papierów wartościowych przekroczą 1 mln zł. Kwota daniny wyniesie 4% od nadwyżki dochodów ponad 1 mln zł. Podatnik zobowiązany do zapłaty daniny będzie miał obowiązek wpłacić ją do 30 kwietnia następnego roku na rachunek właściwego dla siebie urzędu skarbowego wraz ze złożeniem stosownej deklaracji. Projekt nie przewiduje możliwości odliczenia strat z lat ubiegłych przy obliczaniu kwoty należnej daniny.

Drugim obciążeniem będzie składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ciężar zapłaty składek będzie spadał przede wszystkim na osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, a w szczególności na osoby zatrudnione na podstawie umów o prace oraz umów o świadczenie usług. Wysokość składki ma być każdorazowo określana w ustawie budżetowej. Autorzy projektu przewidują, że składka wyniesie 0,15% podstawy wymiaru składek w roku 2019.

Obecnie projekt ustawy jest na etapie konsultacji społecznych oraz opiniowania przez organizacje pracodawców i związków zawodowych.

Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach procesu legislacyjnego.

Wróć do