Pomniejszenie opłaty za użytkowanie wieczyste dla niektórych podmiotów w czasie epidemii

Projekt tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 (tj. ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw), który wpłynął do Sejmu 22 maja 2020 roku, wprowadza zmiany w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Projekt zakłada kolejne odroczenie terminu płatności opłaty należnej za rok 2020, tym razem do 31 stycznia 2021 roku.

Projekt ustawy zakłada również, w pewnych przypadkach, pomniejszenie wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 – proporcjonalnie do liczby dni, w których obowiązywały: stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii z powodu COVID-19.

Pomniejszenie to ma mieć zastosowanie w przypadku, gdy zostaną spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa;
 • użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, inna organizacja pożytku publicznego lub państwowa osoba prawna;
 • nieruchomość jest wykorzystywana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • użytkownik wieczysty nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku;
 • użytkownik wieczysty zanotował spadek obrotów w wyniku stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii z powodu COVID-19, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym bądź ilościowym, który wynosi:
  • nie mniej niż 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 60 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, przypadających po 31 grudnia 2019 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dni roku poprzedniego

lub

  • nie mniej niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z ciągu dowolnie wskazanych 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, przypadających po 31 grudnia 2019 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z poprzednich 30 dni.

Aby móc skorzystać z pomniejszenia opłaty należy przed 31 stycznia 2021 roku:

 • zgłosić wniesienie opłaty w pomniejszonej wysokości staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu;
 • (wraz ze zgłoszeniem) złożyć oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o:
  • wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych w wyniku stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii z powodu COVID-19,
  • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku,
  • wykorzystywaniu nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na żądanie właściwego organu, użytkownik wieczysty, który skorzystał z pomniejszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020  na powyższych zasadach, ma obowiązek, w terminie 30 dni, przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek skorzystania z pomniejszenia pod rygorem utraty prawa do pomniejszenia opłaty.

W odniesieniu do gruntów stanowiących własność gmin, powiatów i województw, projekt tarczy 4.0 zakłada, że pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 na powyższych zasadach może zostać wprowadzone na podstawie uchwały – odpowiednio – rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa.

Należy pamiętać, że powyższe zmiany dotyczą wyłącznie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020. Jak dotychczas, ani wysokość, ani termin płatności opłaty za kolejne lata nie zostały zmienione. Oznacza to, że opłata w dotychczasowej wysokości za 2021 rok powinna zostać uiszczona do 31 marca 2021 roku. Kwestia ta może okazać się istotna dla podmiotów, które maksymalnie wykorzystają odroczony czas na uiszczenie opłaty za rok obecny. W takiej sytuacji, konieczne okaże się bowiem dwukrotne uiszczenie opłaty w pierwszym kwartale 2021 roku, co może istotnie wpłynąć na płynność finansową danego podmiotu. W związku z tym, rekomendujemy uwzględnienie rezerwy na opłatę z tytułu użytkowania wieczystego przy planowaniu wydatków w nadchodzących miesiącach.

Wróć do