Polski Ład a rozbudowa zakładu w Polskiej Strefie Inwestycji: nowy przepis nie uchyla starej interpretacji ogólnej

Dla naszego klienta uzyskaliśmy dzisiaj przełomowe postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej sprzed Polskiego Ładu do inwestycji brownfield w PSI po Polskim Ładzie.

Wprowadzona z dniem 1 stycznia 2022 zmiana przepisu ustawy o CIT dotycząca zakresu zwolnienia przy inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu rodziła obawy o to, czy przy objęciu decyzją o wsparciu rozbudowy istniejącego zakładu podatnik ma prawo do zwolnienia od całości dochodu, czy tylko od dochodu z nowych środków trwałych.

W uzyskanym przez nas postanowieniu dyrektor KIS odmówił wydania interpretacji indywidualnej wskazując, że nadal ma zastosowanie interpretacja ogólna z 25 października 2019 r., nr DD5.8201.10.2019 wydana przed wejściem w życie Polskiego Ładu. Organ wskazał, że „[p]rzedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe odpowiada więc zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej, wydanej w takim samym stanie prawnym”. Zmianę wprowadzoną Polskim Ładem określił natomiast mianem „doprecyzowującej”.

Powyższe oznacza, że pomimo wskazania w nowym przepisie, że zwolnienie ma zastosowanie do dochodu z działalności osiągniętego z realizacji nowej inwestycji, to nadal w sytuacji, gdy nowa inwestycja stanowi nieodłączny i zależnie funkcjonalny element w odniesieniu do już istniejącego zespołu składników majątku (ścisłe powiązania) (jak stwierdza interpretacja ogólna), dochód podlegający zwolnieniu ustala się z uwzględnieniem istniejącego przed wydaniem decyzji o wsparciu majątku.

Wróć do