Polski Ład 2.0 – Prezydent RP podpisał nowelizację PIT

W związku z nowelizacją od lipca podatników czeka sporo zmian w PIT.  

Zmiana stawki PIT z 17% na 12% 

Podstawowa stawka podatku PIT została obniżona z 17% na 12%. Nowa stawka PIT ma mieć zastosowanie już przy wypłacie wynagrodzeń za lipiec.

Na obniżce stawki zyskają najwięcej osoby najmniej zarabiające. Przy czym zmian nie odczują osoby zarabiające mniej niż 2,5 tys. zł brutto miesięcznie, bo one i tak nie płacą podatku ze względu na kwotę wolną.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami według nowej stawki zostanie rozliczony cały rok, dlatego podatek nadpłacony w okresie styczeń – czerwiec zostanie podatnikowi zwrócony w rozliczeniu rocznym.

Nowa kwota zmniejszająca podatek

Z uwagi na zmianę wysokości podstawowej stawki PIT, zmianie ulega kwota zmniejszająca podatek do 3 600 zł. Spowoduje to, że miesięczna kwota  zmniejszająca podatek wynosić będzie 300 zł (zamiast dotychczasowych 425 zł).

Ponadto od 2023 r. także zleceniodawcy oraz pozostali płatnicy wypłacający świadczenia z działalności wykonywanej osobiście będą mogli stosować kwotę wolną na podstawie stosownego oświadczenia.

Co więcej podatnik będzie mógł podzielić przysługujące mu 300 zł miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek na maksymalnie trzech płatników. Jest to zmiana pozytywna dla osób, które mają jednocześnie kilka źródeł przychodów.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Od 2023 r. zniknie krytykowana ulga dla klasy średniej, która miała zrekompensować obciążenia związane z brakiem odliczenia składki zdrowotnej. 

Z ulgi będzie można skorzystać w rozliczeniu za 2022 r. – urząd skarbowy będzie miał obowiązek obliczyć tzw. hipotetyczny podatek z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej oraz skali podatkowej obowiązującej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. Jeżeli okaże się, że rozliczenie z ulgą dla klasy średniej będzie korzystniejsze, naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek poinformować podatnika o kwocie nadpłaty w terminie 21 dni od daty złożenia zeznania rocznego.

Hipotetyczny podatek ma wykluczyć sytuacje, w której podatnik mógłby stracić na zmianach wprowadzonych w trakcie roku podatkowego.

Likwidacja obowiązku podwójnego naliczania zaliczek na PIT

Od 1 lipca br. zniknie obowiązek obliczania zaliczek na PIT wg zasad obowiązujących w roku podatkowym 2021, jak i wedle zmian, jakie wprowadził Polski Ład w styczniu 2022 r.

Częściowe odliczenie składki zdrowotnej

Dla przedsiębiorców przywrócono częściowe odliczenie składki zdrowotnej:

  • Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym będą mogli obniżyć podstawę opodatkowania o wysokość zapłaconych składek zdrowotnych, maksymalnie jednak do kwoty 8700 zł rocznie;
  • Z kolei podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli pomniejszyć kwotę przychodów o 50 % zapłaconych składek zdrowotnych (maksymalna kwota pomniejszenia przychodu wyniesie zatem w skali roku to 6046,92 zł);
  • Przedsiębiorcy, którzy płacą podatek z wykorzystaniem karty podatkowej, będą mogli obniżyć podatek o 19 % składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym.

Składka zdrowotna nie będzie odliczana przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej.

Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w spółce komandytowo-akcyjnej

Od stycznia 2023 r. komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych zostają objęci obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym. Będą oni płacić ubezpieczenie analogicznie jak wspólnicy spółki komandytowej.

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku

W związku ze zmianą pierwszego progu skali podatkowej z 17 % na 12 proc., która ma dotyczyć opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r., niektórzy przedsiębiorcy będą mogli dokonać zmiany formy opodatkowania w trakcie roku.

Z takiej możliwości będą mogły skorzystać osoby, które jako formę opodatkowania za rok 2022 wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy. Ci podatnicy będą mogli zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne, jeżeli uznają, że taka forma rozliczeń podatkowych jest dla nich bardziej korzystna (np. z uwagi na fakt, iż ich sytuacja zmieniła się w stosunku do prognozowanej w momencie wyboru stawki liniowej lub ryczałtu).

Zmiany formy opodatkowania będzie można dokonać do:

  • 30 kwietnia 2023 r. (w składanym zeznaniu rocznym PIT-36) – w przypadku osób rozliczających się podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • 22 sierpnia 2022 r. – w przypadku ryczałtowców, którzy na zasadach ogólnych chcą rozliczyć tylko drugą połowę 2022 roku.

Podatnicy, którzy dokonają wyboru skali podatkowej w zeznaniu PIT-36 zobowiązani będą, przed złożeniem tego zeznania, zaprowadzić i uzupełnić podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której wykażą osiągnięte w 2022 roku dochody z działalności gospodarczej.

Podatnicy podlegający opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którzy złożą w terminie do 22 sierpnia 2022 roku oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2022 r., po zakończeniu roku obowiązani będą złożyć dwa zeznania roczne, tj. PIT-28, w którym wykażą przychody osiągnięte od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., oraz PIT-36, w którym wykażą dochody osiągnięte w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Co ważne zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2022 rok nie spowoduje konieczności przeliczania zaliczek w trakcie roku. 

Zmiana formy opodatkowania jest możliwa wyłącznie w tym roku.

Przy czym przechodząc w trakcie roku na skalę podatkową należy pamiętać, że zmianie ulegnie nie tylko forma rozliczenia z fiskusem, ale również sposób kalkulacji składki zdrowotnej.

Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci

  • Zlikwidowano ulgę w wysokości 1 500 zł, którą wprowadzono w styczniu 2022 r. i przywrócono możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem według zasad sprzed 1 stycznia 2022 r.;
  • Podniesiony zostaje limit zarobków, jakie może uzyskać dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców – z 3089 zł do 16 061,28 zł (12-krotność renty socjalnej);
  • Renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców (tym samym także w tym przypadku do dochodów małoletniego będzie miała zastosowanie odrębna kwota wolna od podatku).

Zmiany w uldze „Pałacyk+”

Tzw. ulga Pałacyk + pozostanie wśród preferencji podatkowych ale zostanie ona zmodyfikowana. Wydatek na nabycie nieruchomości będącej zabytkiem, nie będzie stanowił kosztów uzyskania przychodów.  

Wydatki stanowiące koszty w ramach tzw. ulgi Pałacyk+ będą stanowiły wyłącznie te związane z prowadzeniem prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych po wydaniu stosownego pozwolenia przez konserwatora zabytków i po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego wykonanie tych prac.

Ujednolicenie terminów składania zeznań podatkowych

W ramach Polskiego Ładu 2.0 ujednolicony został terminu składania rocznego zeznania podatkowego.

Będzie to 30 kwietnia dla wszystkich podatników, niezależnie od przyjętej formy opodatkowania.

Więcej pieniędzy dla OPP

Organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego, otrzymywać będą zamiast 1%, 1,5% przekazywanego podatku.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani przedyskutowaniem zmian w ramach Polskiego Ładu 2.0, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Wróć do