Polityka surowcowa państwa – powołanie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej i zmiany organizacyjne w Ministerstwie Środowiska | Energy and Natural Resources Newsletter

Główny Geolog Kraju Pełnomocnikiem Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. Wiceminister Środowiska, Główny Geolog Kraju prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek został powołany na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa. Główny Geolog stanie na czele i będzie kierował pracami Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa będącego organem pomocniczym Rady Ministrów, który ma opracować projekt polityki surowcowej kraju oraz zapewnić instrumenty służące do jego realizacji.

Nowe zadania Głównego Geologa jako Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa obejmują w szczególności:

  • przygotowywanie koncepcji mającej na celu ukształtowanie polityki surowcowej państwa;
  • koordynowanie i inicjowanie działań oraz opracowywanie nowych rozwiązań prawnych i ekonomicznych w zakresie polityki surowcowej państwa;
  • monitorowanie wdrażania i funkcjonowania wypracowanych rozwiązań;
  • prowadzenie i koordynowanie działań informacyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez organy administracji rządowej w zakresie polityki surowcowej państwa.

Departament Polityki Surowcowej i Analiz w Ministerstwie Środowiska

W Ministerstwie Środowiska został utworzony nowy departament – Polityki Surowcowej i Analiz. Utworzenie nowego departamentu powiązane jest z powołaniem Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa. Główny Geolog Kraju jest odpowiedzialny za określenie szczegółowych zadań i nadzór nad pracą Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Ministerstwa Środowiska przyjętym dnia 3 czerwca 2016 r. do zakresu działania nowego departamentu należy m.in.:

  • inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie polityki surowcowej Ministra Środowiska, w tym analiza trendów krajowych i światowych;
  • obsługa Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa i Międzyresortowego Zespołu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa;
  • prowadzenie spraw dotyczących opiniowania projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, a także spraw dotyczących opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, w zakresie właściwości Ministra Środowiska;
  • opiniowanie projektów koncesji w zakresie ich zgodności z polityką surowcową.

Na stanowisko dyrektora Departamentu została powołana dr Agnieszka Wójcik, która wcześniej sprawowała funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru Geologicznego. W chwili obecnej trwają prace nad opracowaniem wewnętrznego regulaminu nowego departamentu.

Autorzy:

Piotr Spaczyński, Partner, Radca Prawny

Anita Palukiewicz, Senior Associate, Radca Prawny

Dawid Trela, Junior Associate

Wróć do