Podatek u źródła: ministerstwo otwarte na zmiany

Wraz z początkiem bieżącego roku weszły w życie przepisy regulujące zasady poboru podatku u źródła (WHT). Wczoraj Ministerstwo Finansów zorganizowało spotkanie, podczas którego przedstawiciele resortu zaprezentowali główne założenia zmian, które administracja skarbowa chciałaby wprowadzić do przepisów o WHT. Przedsiębiorców z pewnością ucieszy fakt, że w nowelizacji znajdzie się większość postulatów zgłoszonych przez środowiska biznesowe podczas poprzedniego spotkania 19 września.

Zaprezentowane wczoraj założenia do nowelizacji ustawy o CIT obejmują w szczególności:

  1. Ograniczenie stosowania mechanizmu zwrotu podatku tylko do płatności na rzecz podmiotów powiązanych, wyłączając spod zaostrzonych zasad płatności na rzecz podmiotów trzecich;
  2. Ograniczenie stosowania mechanizmu zwrotu podatku tylko do płatności o charakterze pasywnym (dywidendy, odsetki i należności licencyjne) wyłączając tym samym z ich zakresu płatności z tytułu usług o charakterze niematerialnym;
  3. Doprecyzowanie wymogów w zakresie należytej staranności wymaganej przy weryfikacji kontrahenta;
  4. Wprowadzenie tzw. białej listy państw, w przypadku których płatności dokonywane na rzecz podmiotów z tych krajów będą mogły korzystać z pewnych uproszczeń lub domniemań;
  5. Doprecyzowanie definicji beneficjenta rzeczywistego i zbliżenie jej brzmienia do tego znanego z modelowej umowy o unikaniu opodatkowania;
  6. Rozszerzenie zakresu spraw objętych opinią o zastosowaniu zwolnienia również na płatności dokonywane w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, a nie – jak dotąd – wyłącznie w oparciu o dyrektywy europejskie;
  7. Jednoznaczne wskazanie, że oświadczenie o niepobraniu podatku podpisywane ma być zgodnie z zasadami reprezentacji spółki, a nie – jak dotąd – przez wszystkich członków zarządu;
  8. Skrócenie okresu na zwrot podatku do 3 miesięcy;
  9. Modyfikację zasad odpowiedzialności karnej skarbowej na podstawie art. 56d KKS poprzez wyeliminowanie kary pozbawienia wolności z katalogu sankcji za podanie nieprawdy (lub zatajenie prawdy) w oświadczeniach składanych na podstawie przepisów o poborze podatku u źródła.

Pomysły na WHT

Uczestnicy spotkania zgłosili szereg dodatkowych postulatów dotyczących ich zdaniem optymalnego kształtu znowelizowanych regulacji. Przykładowo, środowisko przedsiębiorców opowiada się za dopuszczeniem podpisywania oświadczenia przez pełnomocnika, w tym także doradcę podatkowego. Inny pomysł na usprawnienie rozliczeń WHT to skrócenie czasu na wydanie opinii o zastosowaniu zwolnienia. Firmy byłyby także zainteresowane doprecyzowaniem zasad regulujących pobór podatku od wpłat dokonywanych na rzecz spółek holdingowych. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zobowiązali się rozważyć możliwość uwzględnienia postulowanych rozwiązań.

Przewidywany harmonogram prac zakłada, że znowelizowane przepisy zostaną uchwalone w I kwartale 2020 roku, a będą obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2020 r.

Okres przejściowy

Nadal nierozstrzygnięta pozostaje kwestia, w jaki sposób będzie uregulowany okres pomiędzy końcem 2019 r., kiedy to przestaną obowiązywać wydane w tym roku rozporządzenia odraczające obowiązywanie obecnych przepisów, a momentem uchwalenia i wejścia w życie znowelizowanych regulacji. Informacje w tym zakresie poznamy do końca listopada br.

MF planuje także wydać interpretację ogólną dotyczącą stosowania przepisów o WHT obowiązujących w tym roku. Ma ona w szczególności doprecyzować pojęcie należytej staranności.

Przedstawiciele MF zachęcają środowiska biznesowe do zgłaszania postulatów, które mogłyby się znaleźć w nowych regulacjach dot. podatku u źródła. Przedstawiciele przedsiębiorców mogą dzielić się swoimi pomysłami już na obecnym etapie, bez oczekiwania na formalne rozpoczęcie procedury konsultacji w toku procesu legislacyjnego.

O kolejnych zmianach w zakresie podatku u źródła będziemy Państwa informować. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Wróć do