Aktualności
19 kwietnia 2021

Zmiany w przepisach dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wymagane działania


Dnia 8 kwietnia 2021 r. została podpisana ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (“Ustawa”). Ustawa wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (“Dyrektywa AML). Ustawa powinna zostać opublikowana w ciągu kilku najbliższych dni, a większość jej przepisów wejdzie w życie w ciągu 14 dni od opublikowania. Ustawa wymusza na instytucjach obowiązanych wprowadzenie szeregu zmian w procesach i procedurach wewnętrznych.

 Najważniejsze zmiany na gruncie nowelizacji:

 • wprowadzona została nowa definicja beneficjenta rzeczywistego i osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne
 • rozszerzono obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych na podmioty takie jak m.in. spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, niektóre trusty i spółdzielnie europejskie
 • wprowadzono wymóg, zgodnie z którym weryfikacja tożsamości klienta lub beneficjenta rzeczywistego nie może już opierać się wyłącznie na informacjach pochodzących z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (“CRBR”)
 • wprowadzono też nowe okoliczności, w których instytucje obowiązane będą zobligowane zastosować wzmożone środki bezpieczeństwa; poszerzono katalog przypadków, w którym instytucje obowiązane będą zobligowane zastosować środki bezpieczeństwa finansowego
 • zmodyfikowano okresy przechowywania niektórych informacji
 • przewidziano narzędzia umożliwiające reakcję w przypadku braku współpracy ze strony beneficjenta rzeczywistego
 • zmieniono zasady dot. whistleblowing
 • wprowadzono obowiązkowe szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • nałożono obowiązek dokonania wpisu w rejestrze działalności regulowanej na przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych

 Zalecane działania dla instytucji obowiązanych:

 • odnotowanie rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi informacjami oraz podjęcie działania w celu wyjaśnienia rozbieżności
 • przeprowadzenie wymaganych szkoleń
 • dostosowanie wewnętrznych procedur do nowych przepisów, np. do zmian w zakresie danych zbieranych o kliencie
 • zapewnienie ochrony pracownikom oraz innym osobom wykonującym czynności na rzecz instytucji obowiązanej, zgłaszającym naruszenia, przed działaniami o charakterze represyjnym

Zapraszamy do kontaktu.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Katarzyna Szczudlik, FIP, LLM, CIPP/E, CIPM

  Katarzyna Szczudlik, FIP, LLM, CIPP/E, CIPM

  Partner

  Kontakt

  więcej