Aktualności
13 listopada 2017

Rozróżnienie źródeł przychodów w CIT na zyski kapitałowe i pozostałe źródła | SSW Tax Alert


Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. zmieniającą ustawę o CIT, od 1 stycznia 2018 r. przedmiotem opodatkowania tym podatkiem będą dochody z zysków kapitałowych oraz dochody z innych źródeł. Wprowadzenie takiego podziału na de facto dwa odrębne źródła przychodów oznacza, że jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik uzyska dochód tylko z jednego z tych źródeł a w drugim z nich poniesie stratę, uzyskany dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym bez możliwości pomniejszenia go o stratę poniesioną w drugim źródle przychodów.

W świetle nowelizacji, straty poniesione w każdym ze źródeł źródle będą mogły być rozliczone w ramach tego źródła wg. zasad analogicznych do obecnie obowiązujących, tzn. w ciągu kolejnych 5 lat podatkowych przy założeniu, że wysokość obniżenia w jednym roku nie będzie mogła przekroczyć 50% tej straty.

Nowelizacja zawiera szeroki katalog dochodów, które będą traktowane jako „zyski kapitałowe”, zaliczając do nich dywidendy i inne przychody faktycznie uzyskane z udziału w zyskach osób prawnych (w tym przychody uzyskane z działań restrukturyzacyjnych w postaci połączenia lub podziału), przychody z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego, z tytułu zbycia wierzytelności, przychody z praw  majątkowych, papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
Konsekwencją wyodrębnienia w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dodatkowego źródła przychodu będzie również obowiązek prowadzenia odrębnych ewidencji księgowych na potrzeby ustalania przychodów, kosztów ich uzyskania oraz podstawy opodatkowania dla każdego ze źródeł przychodów. W szczególności ewidencje te powinny zapewnić możliwość przyporządkowania kosztów pośrednich do właściwego źródła. Gdy dany koszt pośredni dotyczyć będzie obu źródeł przychodów, konieczne będzie zastosowanie właściwego klucza alokacji, zgodnie z którym dany koszt zostanie przyporządkowany do właściwego źródła w odpowiedniej części.

Powyższe oznacza znaczne zwiększenie obciążeń administracyjnych dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Brak vacatio legis dla wprowadzanych zmian oznacza dla podatników niezwykle krótki czas na dostosowanie się do nowych wymogów prawnych.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani omówieniem wpływu, jaki wchodzące regulacje mogą wywrzeć na Państwa działalność, zapraszamy do kontaktów.

Patrycja Goździowska – Partner, Doradca podatkowy

Tomasz Wickel – Partner, Radca prawny

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: