SSW w mediach
7 sierpnia 2023

Komisja Europejska przyjęła standardy raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju ESRS


Prawo Unii Europejskiej obliguje podmioty zarejestrowane w krajach wspólnoty do zawierania w sprawozdaniu z działalności informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem (dalej „raporty w zakresie zrównoważonego rozwoju”).

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dalej „Dyrektywa CSRD”) raporty w zakresie zrównoważonego rozwoju będą musiały sporządzać:

 • duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 500 pracowników, które są jednostkami interesu publicznego (podmioty objęte raportowaniem na gruncie dyrektywy NFRD[1]) od roku obrotowego 2024;
 • duże przedsiębiorstwa[2] od roku obrotowego 2025;
 • notowane małe i średnie przedsiębiorstwa od roku obrotowego 2026.

Przekazywanie tych informacji musi odbywać się zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (dalej „ESRS”). Komisja Europejska przyjmuje ESRS w drodze aktów delegowanych.

W dniu 31.07.2023 r. Komisja Europejska przyjęła tzw. rozporządzenie delegowane uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli de facto pierwszy zestaw ESRS[3].

Zawarte w tym pierwszym zestawie ESRS mają zastosowanie do wszystkich jednostek objętych zakresem Dyrektywy CSRD niezależnie od sektora lub sektorów, w których dana jednostka prowadzi działalność.

Przedsiębiorcy zobowiązani muszą przeprowadzić ocenę istotności wszystkich standardów i wszystkich wymogów dotyczących ujawniania informacji oraz danych w ramach każdego standardu, z wyjątkiem wymogów dotyczących ujawniania informacji określonych w standardzie „Ogólne ujawnianie informacji”.

Pierwszy zestaw ESRS stosuje się na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą o rachunkowości.

W akcie przyjęto następujące standardy:

 • przekrojowe
  • ESRS 1 Wymogi ogólne
  • ESRS 2 Ogólne ujawnianie informacji
 • dotyczące kwestii z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego
  • ESRS E1 Zmiana klimatu
  • ESRS E2 Zanieczyszczenie
  • ESRS E3 Woda i zasoby morskie
  • ESRS E4 Różnorodność biologiczna i ekosystemy
  • ESRS E5 Wykorzystanie zasobów oraz gospodarka o obiegu zamkniętym
  • ESRS S1 Właśni pracownicy
  • ESRS S2 Pracownicy w łańcuchu wartości
  • ESRS S3 Dotknięte społeczności
  • ESRS S4 Konsumenci i użytkownicy końcowi
  • ESRS G1 Prowadzenie działalności gospodarczej

Załącznik II zawiera definicje, z których należy korzystać do celów przeprowadzenia sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z ESRS.

ESRS 1 („Wymogi ogólne”) określa zasady, które należy stosować przy raportowaniu zgodnie z CSRD i sam w sobie nie określa szczegółowych wymogów dotyczących ujawniania informacji. ESRS 2 („Ogólne informacje”) określa informacje, które należy ujawnić niezależnie od tego, która kwestia zrównoważonego rozwoju jest rozważana. ESRS 2 jest obowiązkowy dla wszystkich spółek objętych zakresem Dyrektywy CSRD.

Wszystkie pozostałe standardy podlegają ocenie istotności. Oznacza to, że firma przekaże tylko informacje, która są ocenione zgodnie z zasadą podwójnej istotności i może pominąć te informacje, które nie są istotne dla jej modelu biznesowego i działalności.

Standardy zobowiązują jednostki do przeprowadzenia rzetelnej oceny istotności w celu zapewnienia ujawnienia wszystkich informacji niezbędnych do osiągnięcia celów i spełnienia wymogów dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Proces oceny istotności zakładu podlega zewnętrznej weryfikacji zgodnie z przepisami dyrektywy o rachunkowości.

Dodatkowo:

 • Jednostki zatrudniające <750 pracowników mogą pominąć: dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych zakresu 3 oraz wymogi dotyczące ujawniania informacji dotyczących „własnych pracowników” w pierwszym roku stosowania standardów oraz wymogi dotyczące różnorodności biologicznej i osób zatrudnionych w łańcuchu wartości, dotkniętych społeczności, a także konsumentów i użytkowników końcowych w pierwszych dwóch latach stosowania standardów;
 • Wszystkie jednostki mogą pominąć następujące informacje w pierwszym roku stosowania standardów: antycypowane skutki finansowe powiązane z kwestiami środowiskowymi innymi niż klimat (zanieczyszczenie, woda, różnorodność biologiczna i wykorzystanie zasobów) oraz niektóre punkty danych związane z własnymi pracownikami jednostek (ochrona socjalna, osoby z niepełnosprawnościami, problemy zdrowotne związane z praca i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym).

Jak przygotować się do raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju:

1 Krok: Zidentyfikowanie czy dotyczy nas obowiązek raportowania oraz za jaki okres mamy złożyć pierwszy raport w zakresie zrównoważonego rozwoju.

2 Krok: Zapoznanie się ze standardami ESRS oraz weryfikacja istotności poszczególnych standardów. Wyznaczenie zespołów lub osób dedykowanych do poszczególnych standardów.

3 Krok: Identyfikacja sposobu gromadzenia oraz raportowania istotnych dla naszego przedsiębiorstwa standardów.

4 Krok: Przygotowanie do gromadzenia danych.

5 Krok: Gromadzenie danych.

6 Krok: Raportowanie zgodnie z ESRS.

[1]Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

[2] Duże przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa które, na dzień bilansowy jednostki dominującej spełniają co najmniej 2 z 3 kryteriów, tj. zatrudnienie powyżej 250 pracowników, 20 mln EUR sumy bilansowej, 40 mln EUR przychodów netto.

[3] W Dyrektywie CSRD nałożono na Komisję obowiązek przyjęcia do czerwca 2024 r. standardów sektorowych, proporcjonalnych standardów dla MŚP notowanych na rynku regulowanym oraz standardów dla spółek spoza UE.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Zapraszam do kontaktu:

  dr Maximilian Piekut, LLM

  dr Maximilian Piekut, LLM

  Counsel

  Kontakt

  więcej