Aktualności
6 czerwca 2017

Prezydencki projekt nowelizacji przepisów prawa pracy już w sejmie | Legal Alert – Prawo pracy


1 czerwca 2017 r. Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy kilku istotnych zagadnień, których wspólnym mianownikiem ma być dążenie do ułatwienia pracownikom realizacji niektórych uprawnień pracowniczych.

Kluczowe zmiany zawarte w projekcie obejmują:

  1. Otwarcie katalogu przesłanek dyskryminacji – intencją projektodawcy jest, aby każde nierówne traktowanie pracownika, które nie byłoby uzasadnione obiektywnymi przyczynami, stanowiło dyskryminację;
  2. Wprowadzenie możliwości dochodzenia odszkodowania z tytułu mobbingu także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał umowy o pracę, ale na skutek stosowanych wobec niego praktyk mobbingowych poniósł szkodę;
  3. Objęcie szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy pracowników – innych członków najbliższej rodziny w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego oraz przyznanie im uprawnień analogicznych do przysługujących pracownicom oraz pracownikom – ojcom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów;
  4. Wydłużenie z 7 do 14 dni terminu na wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz na skierowanie żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy;
  5. Wyraźne wskazanie, iż w przypadku niewydania świadectwa pracy przez pracodawcę pracownikowi przysługuje roszczenie o zobowiązanie pracodawcy do jego wydania, o którym orzeka sąd pracy.

Projekt nowelizacji może ulec modyfikacjom w toku prac legislacyjnych.

Komentarz eksperta:

Radca prawny Marcin Cetnarowicz, Senior Associate, zespół Prawa Pracy, kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

Z punktu widzenia pracodawców istotne znaczenie ma w szczególności otwarcie katalogu kryteriów dyskryminacyjnych. Zwiększenie ekspozycji na zarzut dyskryminacji powinno skłaniać pracodawców do zwiększenia czujności oraz odpowiedniego przygotowania i uzasadniania wszelkiego rodzaju działań podejmowanych wobec pracowników. Na szczególną uwagę zasługuje także otwarcie możliwości dochodzenia odszkodowania za mobbing. Aktualnie odszkodowania może dochodzić tylko ten pracownik, który z powodu mobbingu rozwiązał stosunek pracy. Po nowelizacji, rozwiązanie umowy o pracę nie będzie warunkowało możliwości dochodzenia roszczeń. W kontekście powyższej zmiany trzeba przypomnieć, że na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek przeciwdziałania mobbingowi (art. 943 § 1 KP). Zaniechanie realnych działań w tym kierunku naraża na odpowiedzialność prawną. Każdy pracodawca powinien rozważyć zastosowanie odpowiednich środków mających na celu zapobieganie zjawisku mobbingu (polityka antymobbingowa, szkolenia pracowników, itp.).”

Autorzy:

Marcin Cetnarowicz, Senior Associate, Radca prawny
marcin.cetnarowicz@ssw.pl

Anna Zalewska, Associate, Adwokat
anna.zalewska@ssw.pl

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: