Aktualności
1 grudnia 2020

Od 1 grudnia 2020 r. łatwiej w cenach transferowych w zw. z COVID-19


W dniu dzisiejszym, tj. 1 grudnia 2020 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające 3 rodzaje ułatwień w cenach transferowych związanych z sytuacją epidemiczną wywołaną COVID-19, które będą dotyczyć:

 • zasad podpisywania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych,
 • zasad korzystania ze zwolnienia dokumentacyjnego dot. tzw. transakcji krajowych,
 • zasad dokumentowania korekt cen transferowych.

Zmiany te wynikają z Ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja), która w dniu 30 listopada została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 2123).

W zakresie cen transferowych, Nowelizacja w art. 9 wprowadza zmiany do Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: Ustawa COVID).

Oświadczenia TP

Największym ułatwieniem z perspektywy cen transferowych będzie poluzowanie zasad podpisywania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. W uproszczeniu zmiana ta sprowadza się do tego, że zamiast dotychczasowej zasady, zgodnie z którą oświadczenie takie musiał podpisać cały zarząd spółki, została wprowadzona zasada, która pozwala na podpisanie oświadczenie jedynie przez osoby uprawnione do reprezentacji w spółce. Ułatwienie to będzie dotyczyć także oświadczeń składanych do końca 2020 r. w zakresie dokumentacji cen transferowych sporządzanych do transakcji realizowanych w 2019 r.

W szczegółach rozwiązanie to przewiduje, że oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, składane za rok podatkowy lub rok obrotowy lub w momencie, w którym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19, może podpisać:

 • osoba fizyczna – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
 • osoba upoważniona przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoba uprawniona do reprezentacji – w przypadku pozostałych podmiotów powiązanych

– przy czym nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Zwolnienie dokumentacyjne

Drugie ułatwienie wprowadzone Nowelizacją dotyczy poszerzenia prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie tzw. transakcji krajowych.

Zgodnie z dotychczasową zasadą transakcje krajowe, w których przynajmniej jedna strona wykazywała stratę podatkową nie mogły skorzystać ze zwolnienia dokumentacyjnego. W wyniku Nowelizacji również takie transakcje zostaną objęte zwolnieniem dokumentacyjnym, pod warunkiem że podmiot wykazujący stratę podatkową uzyskał w tym roku łączne przychody niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym ten rok.

Zmiana ta także dotyczy transakcji realizowanych w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2019 r., w których na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19.

Korekty cen transferowych

Ostatnia zmiana dotyczy ułatwienia w dokumentowaniu korekt cen transferowych. Zgodnie z Nowelizacją zwalnia się podatników dokonujących korekty cen transferowych z obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości, co podatnik, jeżeli ta korekta jest dokonywana za rok podatkowy lub w momencie, w którym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Grzegorz Garbarczyk

  Grzegorz Garbarczyk

  Senior Managing Associate

  Kontakt

  więcej
  Karolina Samolej

  Karolina Samolej

  Associate

  Kontakt

  więcej