Aktualności
13 października 2017

Nowe wytyczne Ministerstwa Finansów w zakresie opodatkowania VAT umów o zarządzanie spółką | SSW Tax Alert


Szanowni Państwo,

6 października Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną dotyczącą sposobu opodatkowania VAT czynności polegających na zarządzaniu spółką wykonywanych w oparciu o umowę cywilnoprawną (umowę zlecenia lub kontrakt menadżerski). Wskazana interpretacja istotnie doprecyzowuje lakoniczne w tym zakresie regulacje VAT, w świetle których działania tego rodzaju nie są traktowane jako wykonywana samodzielnie działalność gospodarcza, a tym samym nie podlegają VAT, jeżeli podmiot zarządzający i spółkę wiąże stosunek prawny określający warunki wykonywania takich czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wydanie tych czynności wobec osób trzecich. Wprowadzenie wiążących wytycznych oznacza konieczność ponownej weryfikacji zapisów umów wiążących członków zarządu ze spółkami pod kątem spełnienia zawartych w interpretacji przesłanek i sprawdzenia, czy ich dotychczasowa klasyfikacja (umowa niepodlegająca/podlegająca VAT) jest prawidłowa.

Jak wynika z wydanej interpretacji, w przypadku umowy o zarządzanie, określone powyżej warunki powinny być rozumiane w następujący sposób:

  • W zakresie warunków wykonywania czynności, za działalność gospodarczą nie można uznać usług zarządzania wykonywanych z wykorzystaniem infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego takie usługi są prowadzone. Z sytuacją taką będziemy mieli do czynienia w szczególności gdy spółka (podmiot zarządzany) zapewnia zarządzającemu w zakresie niezbędnym do wykonywania usług zarządzania dostęp do infrastruktury technicznej (np. do komputera, telefonu komórkowego, samochodu, itp.) oraz ewentualnie do innych zasobów, którymi dysponuje spółka (np. pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem, uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach związanych ściśle z pełnioną funkcją i powierzonymi zadaniami, firmowych kart płatniczych i kredytowych, itp.).
  • W zakresie wynagrodzenia, nie można mówić o prowadzeniu działalności gospodarczej, jeżeli umowa przewiduje stałe wynagrodzenie, ewentualnie zawiera również wynagrodzenie zmienne uzależnione od wyników zarządzanego podmiotu, pod warunkiem jednak, że element stały będzie stanowił istotną część całkowitego wynagrodzenia. W świetle interpretacji, część zmienna nie powinna przekraczać 50% wynagrodzenia podstawowego zarządzającego w poprzednim roku obrotowym. Również ustalenie w umowie dla zarządzającego stałego wynagrodzenia miesięcznego w wielkości adekwatnej do pozycji spółki, zakresu zadań itd. oraz rocznej premii stanowiącej określony procent wypracowanego w danym roku zysku nie oznacza, że zarządzający prowadzi działalność gospodarczą podlegającą VAT. Dodatkowo, w świetle interpretacji dla klasyfikacji umowy nie powinna mieć znaczenia okoliczność ew. zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku czasowego niewykonywania czynności przez zarządzającego, jak również określenie w umowie wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich.
  • W zakresie odpowiedzialności zlecającego, nie będziemy mieli do czynienia z działalnością gospodarczą, jeżeli umowa cywilnoprawna nie przewiduje odpowiedzialności osoby zarządzającej wobec podmiotów trzecich za szkody wyrządzone z związku z prowadzoną działalnością (tj. odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na zlecającym). Jak wynika z wytycznych, w przypadku braku uregulowania w umowie odpowiedzialności zarządzającego, nie można jej domniemywać. Odpowiedzialności takiej nie można również wywodzić z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących  członków zarządu zawartych np. w kodeksie spółek handlowych.

Podsumowując, jeżeli analiza danej umowy cywilnoprawnej (stosunku prawnego) pomiędzy zarządzającym a spółką wykaże, że spełnione są wszystkie trzy przedstawione powyżej warunki, zarządzającego nie można uznać za podatnika VAT. Jednocześnie brak spełnienia któregokolwiek warunku oznacza, że zarządzający występuje w charakterze podatnika tego podatku.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z kwestiami opisanymi w Newsletterze, prosimy o kontakt.

Patrycja Goździowska, Partner
Sławomir Mikołajuk, Senior Associate

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: