Aktualności
14 listopada 2016

FIZ opodatkowane CIT od 1 stycznia 2017 r. - projekt prac sejmowej komisji finansów publicznych | SSW Tax Alert 13-2016


Zgodnie z harmonogramem prac nad projektem opodatkowania FIZ, w dniu dzisiejszym powinien zostać udostępniony do publicznej wiadomości projekt po poprawkach wprowadzonych przez sejmową komisję finansów publicznych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zwolnienie z opodatkowania zostanie zachowane dla funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) z wyłączeniem SFIO stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

W stosunku do FIZ wprowadzone natomiast zostanie zwolnienie, ale ograniczone tylko określonych kategorii dochodów zaliczonych do tzw. pasywnych. Ze zwolnienia będą korzystały dochody m. in. z:

 • odsetek,
 • dywidend,
 • zbycia wierzytelności lub walut,
 • zbycia lub umorzenia udziałów, akcji, innych papierów wartościowych lub praw majątkowych.

Powyższe zwolnienie będzie dostępne dla FIZ jedynie w przypadku spełnienia następujących warunków:

 • żaden z uczestników funduszu, ani podmiot z nim powiązany nie może być uprawniony do wydawania instrukcji lub poleceń dotyczących aktywów FIZ,
 • rada lub zgromadzenie inwestorów FIZ nie może liczyć mniej niż 4 osoby.

Jednocześnie ze zwolnienia nie będą korzystały dochody funduszy inwestycyjnych:

 • z akcji lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach niemających osobowości prawnej, w tym z tytułu ich zbycia,
 • przypadające na fundusz dochody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną,
 • ze zbycia aktywów będących własnością FIZ, które przed ich nabyciem przez FIZ stanowiły własność uczestnika funduszu bądź też podmiotu powiązanego z uczestnikiem funduszu, chyba że w FIZ jest co najmniej 50 uczestników i żaden z uczestników funduszu nie posiada więcej niż 15% tytułów uczestnictwa w FIZ.

Autorzy:

Patrycja Goździowska, Partner, Doradca podatkowy

Tomasz Wickel, Partner, Radca prawny

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: