Pierwsze raportowanie spółek nieruchomościowych

Zbliża się termin na pierwsze raportowanie spółek nieruchomościowych oraz wspólników takich spółek.

Na spółki nieruchomościowe oraz ich wspólników nałożono nowe obowiązki sprawozdawcze w zakresie podatków. Z obowiązków tych trzeba będzie wywiązać się do 31 marca 2022 r.

Spółki nieruchomościowe są zobowiązane do zaraportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (praw głosu) spółki nieruchomościowej według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego / obrotowego. Analogiczny obowiązek spoczywa również na podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów spółki nieruchomościowej.

W przypadku złożonych struktur oznacza to obowiązek wielokrotnego raportowania w odniesieniu do tej samej spółki.

Spółką nieruchomościową jest podmiot obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy (lub obrotowy w przypadku podmiotów niebędących podatnikami CIT) posiada bezpośrednio lub pośrednio nieruchomości położone w Polsce lub prawa do takich nieruchomości,
  • wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł oraz wartość tych nieruchomości stanowiła co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów tej spółki (bezpośrednio lub pośrednio),
  • w roku poprzedzającym rok podatkowy (odpowiednio rok obrotowy) podmiot osiągnął co najmniej 60% przychodów podatkowych (lub przychodów ujętych w wyniku finansowym netto w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego) z nieruchomości, np. z najmu, dzierżawy, leasingu, innych umów o podobnym charakterze, z przeniesienia własności, z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych.

W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność kryterium to powinno zostać spełnione według stanu na pierwszy dzień roku podatkowego (i według wartości rynkowej) oraz nie uwzględnia się wówczas kryterium osiągnięcia 60% przychodów z nieruchomości.

Zgłoszenia powinny zostać dokonane w formie elektronicznej na urzędowych formularzach. Na ten moment formularze takie nie zostały jednak jeszcze udostępnione.

Jak możemy pomóc?

  • Dokonamy weryfikacji spółek pod kątem spełniania definicji spółki nieruchomościowej w rozumieniu przepisów podatkowych.
  • Dokonamy weryfikacji struktury własnościowej spółek nieruchomościowych celem zidentyfikowania wspólników bezpośrednich i pośrednich, na których spoczywa obowiązek sprawozdawczy;
  • Przygotujemy listę informacji, które powinny zostać zgromadzone celem wypełnienia obowiązków sprawozdawczych;
  • Wypełnimy urzędowe formularze (gdy zostaną już opublikowane).

Wróć do