Opodatkowanie spółek komandytowych oraz inne ważne zmiany w podatkach dochodowych

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź projektu rewolucyjnych zmian w podatkach dochodowych. Najpoważniejszą zmianą ma być opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zmiana ta ma dotyczyć wszystkich spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Analogiczne opodatkowanie będzie również miało zastosowanie w odniesieniu do spółek jawnych, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach tych spółek nie są ujawniani.

Inne istotne zmiany w zakresie podatków dochodowych mają dotyczyć:

  • Podwyższenia limitu przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT z 1,2 mln euro do 2 mln euro.
  • Ograniczenia możliwości rozliczania strat w sytuacji w której podatnik przejął inny podmiot lub do podatnika wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wkład pieniężny, za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa;
  • Opodatkowania wydania przez spółkę majątku likwidacyjnego na rzecz akcjonariuszy/wspólników;
  • Modyfikacji zasad amortyzacji podatkowej celem zmniejszenia różnic występujących między wartością wykazywanego przez podatnika w roku podatkowym dochodu przed jego opodatkowaniem a wartością wykazywanego – za ten sam okres – zysku brutto (zysku przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym), poprzez zbliżenie zasad ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy CIT do zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości;
  • Modyfikacji algorytmu wskaźnika służącego wyliczeniu maksymalnej wysokości kosztów finansowania dłużnego stanowiących koszt podatkowy;
  • Zmiany zasad rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych poprzez przeniesienie obowiązków w tym zakresie ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową;
  • Rozszerzenia zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem cen transferowych, w szczególności w przypadku gdy rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma siedzibę w tzw. „raju podatkowym”, oraz zwiększenie obowiązków dokumentacyjnych dla takich transakcji;
  • Wprowadzenia obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT;
  • Likwidacji tzw. ulgi abolicyjnej dla podatników PIT.

Biorąc pod uwagę harmonogram prac legislacyjnych, wkrótce powinien zostać podany do publicznej wiadomości projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, zawierający szczegółowe rozwiązania we wskazanych powyżej obszarach. Na bieżąco będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach w tym zakresie. Zachęcamy również do kontaktu celem omówienia możliwego wpływu tego projektu na prowadzoną przez Państwa działalność.

Wróć do