Event

Obowiązki i uprawnienia przedsiębiorstwa energetycznego względem Prezesa URE

Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a Urzędem Regulacji Energetyki jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego. Bez zatwierdzania taryf, koncesji i innych procedur po stronie regulatora zgodnie z prawem energetycznym, funkcjonowanie przedsiębiorstwa energetycznego może być znacznie utrudnione a wręcz niemożliwe.

Dodatkowo w przypadku przeprowadzenia kontroli i w jej wyniku niedopełnienia
obowiązków przez firmę energetyczną URE ma prawo do nałożenia kary finansowej bądź wstrzymania działalności firmy.

Podczas wydarzenia Ekspert SSW Pragmatic Solutions, Grzegorz Pizoń, przedstawi:

  • wymianę informacji między urzędami i podział obowiązków – jaki zakres kompetencji dotyczy URE, a jakie decyzje rozpatruje UOKiK,
  • monitorowanie przedsiębiorstw energetycznych w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz warunków wynikających z taryf,
  • przykłady spraw wykraczających poza zakres kompetencji regulatora.

Więcej o wydarzeniu na stronie MMC Polska – link.

Wróć do