NSA: Nie ma PCC od goodwill

dniu 21 lutego 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą dodatnia wartość firmy (tzw. goodwill), rozumiana jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością godziwą składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie stanowi prawa majątkowego w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym wartość goodwill nie wlicza się do podstawy opodatkowania tym podatkiem. 

Powyższe było przedmiotem sporu na przestrzeni ostatnich lat, w ramach którego wykształciły się dwa przeciwne poglądy. Zgodnie z pierwszym z nich goodwill stanowi prawo majątkowe, zatem podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Drugi pogląd głosił, że goodwill nie jest prawem majątkowym, a jedynie wynikiem pewnego działania matematycznego, określonego zgodnie z ustawą o rachunkowości.

W komentowanej uchwale siedmiu sędziów, wiążącej na przyszłość inne składy orzekające sądów administracyjnych, NSA opowiedział się za drugim ze wskazanych powyżej poglądów. Zatem od dnia podjęcia tej uchwały nie powinno być już żadnych wątpliwości, że dodatnia wartość przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (goodwill) nie stanowi prawa majątkowego i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, przed podatnikami, którzy w ostatnich latach zapłacili podatek od czynności cywilnoprawnych od wartości goodwill w związku z nabyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, otwiera się możliwość wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty. Jeżeli rozważają Państwo wystąpienie z takim wnioskiem lub mają wątpliwości co do prawnej możliwości wystąpienia z takim wnioskiem, zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami i doradcami podatkowymi.
– Sygn. akt: III FPS 2/21

Zapraszamy do kontaktu

Wróć do