Nowy Rok – Nowe Reguły w Polskiej Strefie Inwestycji

Już jest nowe rozporządzenie wykonawcze do Polskiej Strefy Inwestycji (rozporządzenie z 28.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji). Długo oczekiwane przez niektórych przedsiębiorców rozporządzenie zostało po okresie przestoju legislacyjnego błyskawicznie przyjęte w końcówce roku i ogłoszone w Dzienniku Ustaw 30 grudnia 2021 r.

Oprócz dostosowania rozporządzenia do nowej mapy pomocy publicznej, najistotniejsze w praktyce zmiany dla przedsiębiorców rozważających aplikowanie o wsparcie dotyczą kryteriów wejścia.

Zmiany w ilościowych progach wejścia

Po pierwsze, inwestorzy dokonujący reinwestycji mają obniżone progi wartościowe wejścia do PSI o połowę. Ilustrując to na przykładzie: duży przedsiębiorca rozbudowujący zakład w obszarze o bezrobociu poniżej 60% średniej krajowej będzie mógł uzyskać decyzję o wsparciu deklarując inwestycję już na poziomie 50 mln, a nie 100 mln zł jak dotychczas.

Ponadto dodano 17 miast do listy miast średnich tracących znaczenie społeczno-gospodarcze, w których (oraz w gminach sąsiadujących z nimi) minimalny próg inwestycji jest obniżony do 10 mln zł oraz przysługują dodatkowe punkty w ramach kryteriów jakościowych.

Wreszcie obniżka progów dla przedsiębiorców średnich wynosi 90%, a nie 80% (czyli tam, gdzie duży przedsiębiorca musi zadeklarować 100 mln inwestycji aby uzyskać wsparcie, średniemu wystarczy zadeklarować 10 mln, a nie 20 mln jak dotychczas).

Zmiany w kryteriach ilościowych

Wykreślone zostały dwa kryteria jakościowe w ramach kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zarówno dla nowej inwestycji realizowanej w sektorze usług, jak i w sektorze przemysłowym:

  • osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamiast powyższego wprowadzono nowe kryteria:

  • wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich (Przedsiębiorca musi oświadczyć, że będzie prowadził przyzakładowy żłobek lub przedszkole lub zleci jego utworzenie i prowadzenie podmiotowi zewnętrznemu, lub będzie pokrywać koszty związane z opieką nad dziećmi do lat 6 pracowników zatrudnionych w zakładzie, lub 10% nowozatrudnionych pracowników w ramach nowej inwestycji będzie posiadało orzeczenie o niepełnosprawności.)
  • tworzenie powiązań regionalnych (Przedsiębiorca musi oświadczyć, że w ramach nowej inwestycji przekaże – w każdym roku utrzymania nowej inwestycji,-w ramach zawartych umów kooperantom środki trwałe o wartości 0,5 % kosztów kwalifikowanych, które będą wykorzystywane przez kooperantów nienależących do tej samej grupy kapitałowej wyłącznie do wytwarzania produktów niezbędnych w procesie produkcji wynikającym z wydanej decyzji o wsparciu. Ponadto przedsiębiorca w każdym roku utrzymania inwestycji będzie współpracował w ramach nowej inwestycji z co najmniej trzema kooperantami prowadzącymi działalność w tym samym podregionie (NUTS 3), w którym realizowana będzie nowa inwestycja.)
  • robotyzacja i automatyzacja procesów (Przedsiębiorca musi oświadczyć, że w okresie utrzymania inwestycji utrzyma odpowiednią liczbę robotów przemysłowych lub innych urządzeń zakupionych w ramach nowej inwestycji, co do których zgodność z wymaganą normą będzie potwierdzona stosownym certyfikatem wydanym przez producenta danego robota lub urządzenia. Koszty związane z zakupem robota lub urządzenia muszą być włączone do ewidencji środków trwałych i pozostać w niej przez okres utrzymania inwestycji.)
  • nowa inwestycja w odnawialne źródła energii (Przedsiębiorca musi oświadczyć, że w okresie utrzymania inwestycji część zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorcy będzie pochodziła z powstałej po dniu wydania decyzji o wsparciu instalacji OZE.)

Pierwsze analizy oraz komentarze inwestorów wskazują, że nowe kryteria zamiast ułatwić dostęp do decyzji o wsparciu mogą cały proces utrudnić lub uczynić bardziej kosztownym.

Jeżeli są Państwo zainteresowani dodatkowymi szczegółami nt. rozporządzenia – zapraszamy do kontaktu.

Wróć do