Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej

Z dniem 29 lipca 2022 rok weszła w życie nowelizacja ustawy o ofercie publicznej, która przewiduje obowiązek zawiadomienia KNF o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej na podstawie dokumentu zawierającego informacje o ofercie (art. 37a ustawy o ofercie publicznej) lub memorandum informacyjnego (art. 37b ustawy o ofercie publicznej).

Emitent lub oferujący ma obowiązek zawiadomić KNF o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej, nie później niż na 7 dni roboczych przed dniem udostępnienia dokumentu, o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie publicznej lub memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 37b ustawy o ofercie publicznej.

W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, KNF może:

  • wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu; albo
  • nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN; albo
  • zastosować obie sankcje łącznie.

Ponadto, w dniu 10 listopada 2023 roku wejdzie w życie zmiana ustawy o ofercie dotycząca zwolnienia emitentów od obowiązku udostępnienia prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, w przypadku oferty publicznej papierów wartościowych o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 EUR i mniejszej niż 5.000.000 EUR. W aktualnym stanie prawnym górny próg do przygotowania memorandum informacyjnego wynosi 2.500.000 EUR.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Wróć do