Informacja o postępowaniu rejestrowym ma pozwolić na przeciwdziałanie procederowi „kradzieży spółek” – nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

W dniu 21 czerwca 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”). Rozwiązania wprowadzone do porządku prawnego, mają uchronić przed procederem tzw. „kradzieży spółek”, polegającym na zmianie wpisów w KRS na podstawie sfałszowanych dokumentów lub dokumentów sporządzonych w inny sposób naruszający przepisy prawa.

Nowelizacja wprowadza obowiązek wysyłania każdemu, kto wyrazi chęć ich otrzymywania, następujących informacji (tzw. newslettera) w ramach systemu teleinformatycznego (Portal Rejestrów Sądowych) dotyczących danego podmiotu wpisanego do KRS:

  1. o zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy obejmującej numer w KRS, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy; oraz
  2. o dokonaniu wpisu w KRS obejmującej sygnaturę sprawy, datę dokonania wpisu i numer wpisu.

Informacje, o których mowa powyżej, będą przesyłane automatycznie do osób zainteresowanych za pomocą systemu teleinformatycznego, po zarejestrowaniu w systemie nowej sprawy a także po dokonaniu jakiegokolwiek wpisu w KRS.

Informacje będą przesyłane nie dłużej niż przez rok albo do chwili rezygnacji z ich otrzymywania. Dopuszczalne jest przedłużanie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok. Maksymalnie jedna osoba może otrzymywać informacje dotyczące 50 podmiotów.

Zgodnie z zamysłem twórców nowelizacji, podstawowym założeniem projektu nowelizacji jest wzmocnienie funkcji informacyjnej KRS, a tym samym bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego, poprzez umożliwienie zainteresowanym podmiotom niezwłocznego uzyskania informacji o wpływie do akt rejestrowych wniosków lub innych dokumentów składanych przez osoby nieuprawnione oraz o dokonaniu wpisu w KRS. Przede wszystkim dotyczy to wniosków dotyczących zmiany wpisów o sposobie reprezentacji podmiotu i osobach reprezentujących podmiot, które pozwalają na faktyczne przejęcie kontroli nad spółką.

Wprowadzone zmiany pozwolą podmiotom korzystającym z systemu teleinformatycznego, uzyskać informację o zainicjowaniu lub zakończeniu sprawy rejestrowej, jeszcze zanim nastąpi rozpoznanie wniosku o wpis w KRS lub uprawomocnienie się orzeczenia. Przez co, w przypadku posłużenia się dokumentami sfałszowanymi lub sporządzonymi w inny sposób naruszający przepisy prawa, osoby uprawnione będą mogły m.in. wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie, a także powiadomić organy ścigania.

Wróć do