Nowe zasady opodatkowania programów motywacyjnych | SSW Tax Alert

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca Ustawę o PIT, zawiera istotne modyfikacje zasad opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach programów motywacyjnych opartych m.in. na pochodnych instrumentach finansowych oraz na akcjach.

1.    Programy motywacyjne oparte o pochodne instrumenty finansowe

Nowe regulacje istotnie modyfikują skutki podatkowe popularnych programów motywacyjnych opartych o przyznawane nieodpłatnie lub za symbolicznym wynagrodzeniem instrumenty finansowe. Od 1 stycznia 2018,  przychody z realizacji, innych niż akcje, papierów wartościowych lub z pochodnych instrumentów finansowych, objętych jako świadczenie w naturze lub świadczenie nieodpłatne, zaliczane będą do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane. W praktyce oznaczać to będzie, że do dochodów uzyskanych z realizacji takich instrumentów, nie będzie mieć zastosowania liniowa stawka 19% przewidziana dla dochodów z zysków kapitałowych.

2.    Programy motywacyjne oparte na akcjach

Ustawa doprecyzowuje też zakres preferencyjnych zasad opodatkowania dochodów osiąganych w związku z uczestniczeniem w klasycznych programach motywacyjnych.

Wprowadzona zostaje definicja programu motywacyjnego, przez który należy rozumieć wyłącznie program organizowany bezpośrednio przez spółkę akcyjną (lub przez spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą). Preferencyjnym sposobem opodatkowania nie będą więc objęte osoby zatrudnione w spółkach funkcjonujących w innej formie prawnej niż spółka akcyjna (np. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Z preferencji tej będą mogły skorzystać wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, z której przychody zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Projektowane rozwiązania przewidują natomiast wprost możliwość skorzystania z odroczenia opodatkowania nie tylko przez osoby uprawnione bezpośrednio do nabycia lub objęcia akcji, ale również osoby, które nabyły lub objęły akcje w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji innych praw majątkowych.

3.    Co oznacza wprowadzenie zmian w takim kształcie?

Wprowadzenie powyższych zmian do Ustawy o PIT, spowoduje zmianę kwalifikacji podatkowej przychodów uzyskiwanych w ramach programów motywacyjnych i objęcie ich skalą podatkową (18 i 32%) w miejsce opodatkowania 19% podatkiem dochodowym. Konsekwencją takiej kwalifikacji przychodów może być także konieczność odprowadzenia od nich składek na ZUS. W niektórych przypadkach na spółkach dokonujących wypłaty świadczeń w ramach programów motywacyjnych mogą również ciążyć obowiązki płatnika.
Z uwagi na brak jakichkolwiek przepisów przejściowych, opisany powyżej sposób opodatkowania znajdzie zastosowanie już do przychodów uzyskanych w 2018 r.

W celu właściwego przygotowania się do wejścia w życie projektowanych zmian, już teraz warto przeanalizować postanowienia wdrożonych u Państwa programów motywacyjnych, jak również zastanowić się nad ewentualnymi modyfikacjami lub też wprowadzeniem całkowicie nowego programu.

W tym kontekście zwracamy również Państwa uwagę, iż wskutek zmiany przepisów Ustawy o PIT w zakresie programów motywacyjnych mogą stracić walor ochronny uzyskane dotychczas interpretacje podatkowe.

Jeżeli są Państwo zainteresowani omówieniem skutków jakie wchodzące w życie rozwiązania mogą przynieść w Państwa sytuacji, zapraszamy do kontaktu.

Patrycja Goździowska – Partner, Doradca podatkowy

Tomasz Wickel – Partner, Radca prawny

Wróć do